genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensk Lovgivning, , , 2008-10-01 21:26

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=9570
2008-10-01 09:37 

Jeg har her på siden fået vejledning i, hvordan jeg via landsarkivernes hjemmeside kan bestille bouptekninger. Det har jeg så prøvet. Bl.a. en fra 1932.
Jeg undrer mig over et par ting.

Hvorfor er den afdødes halvsøsters børn arvinger? - han er tilsyneladende barnløs, men han har en enke.

Der er kun nævnt nogle af denne søsters børn. Er boet for lille til, at man har villet undersøge denne sag? - der er mindst et barn mere i live på tidspunktet for bouptekningen - nemlig min farmor.

I Danmark ville kun enken arve, hvis der ikke foreligger testamente. Det kan jeg ikke se skulle være tilfældet af det jeg har modtaget. Jeg bad godt nok kun om at få arvingerne oplyst. Da jeg ikke kender svensk lovgivning med hensyn til adgang til denne kildegruppe, søgte jeg om at få de mest nødvendige oplysninger.

Til min store overraskelse kan jeg af oplysninger, som bl.a. nogle her på siden har hjulpet mig med, se, at selv meget nye oplysninger er offentlige tilgænglige - ja selv personnumre. Dette sidste ville være ulovligt i Danmark.
Hilsen Lone

PS: Bouptekningen viste forøvrigt, at min svenske farmors mor havde endnu et ukendt barn i Danmark, Anet Samuelsson. Hun bliver svær at finde.
Indtil for halvandet år siden troede vi, at Bengta havde tre børn i alt - alle født i Danmark. Nu er vi oppe på syv! Jeg leder stadig efter efterslægt.
  SVAR 2008-10-01 17:10

Lone,

jag gjorde en sokning och fann denna intressanta uppsats om "Det forstarkta laglottskyddet" se lank; 

http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/38D85971175FC15DC1256EBD0034F199/$File/xsmall.pdf?OpenElement

Den visar bla. foljande om 1920 års lag
Efterlevande make saknade arvsrätt i äldre svensk lagstiftning. Det enda
som en make kunde göra anspråk på var sin giftorätt. Arvsrätten förutsatte i
övrigt något slags släktskap.
Arvsrätt för efterlevande make infördes i Sverige i 1920 års lag. Vid det
tillfället placerades efterlevande make i andra arvsklassen. Fanns
bröstarvingar i första arvsklassen blev den efterlevande maken utan arv.
Fanns inte bröstarvinge ärvde efterlevande make hälften av kvarlåtenskapen om den avlidne maken efterlämnade föräldrar, syskon eller syskons avkomling. Fanns ingen av dessa ärvde den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen. Före denna förändring hade efterlevande makes intressen tillgodosetts på andra sätt i det svenska samhället. Redan på 1600-talet var ömsesidiga testamenten mellan makar vanliga. Dessa testamenten varvanliga fram till dess att lagstiftning kom om efterlevande makes arvsrätt.

1928 års arvslag
Med hjälp av statistiska utredningar från åren 1919 och 1920 konstaterades i SOU 1925:43 att inbördes testamenten mellan makar var hälften så vanliga på landsbygden som i städerna. Med hänvisning till detta tyckte inte lagberedningen att institutet oskiftat bo, som förekommer i Norge och Danmark, skulle införas i Sverige. Beredningen tyckte inte att denna lösning motsvarande den allmänna rättsåskådningen i Sverige vid denna tid. En bröstarvinges rätt till arv borde inte stå tillbaka för en legal besittningsrätt för den efterlevande maken till all den egendom som var underlag för makarnas ekonomi. Stöd för detta bedömdes finnas i de undersökningar som gjorts på testamentsfrekvensen och hur dessa testamenten var utformade.
Det ansågs vara riktigt att efterlevande make skulle få all egendom som
funnits i makarnas ekonomi om inga bröstarvingar fanns. Även denna
uppfattning grundades på de undersökningar som gjorts av testamenten. Det fastställdes att det ur lagteknisk synpunkt skulle vara enklast om den
efterlevande maken fick full äganderätt till egendomen. Detta bedömdes
emellertid inte vara en önskvärd utväg. I många fall levde makarna ungefär
lika länge och tiden emellan deras frånfälle kom oftast inte att bli lång. Om
den efterlevande maken skulle få hela egendomen med full äganderätt skulle resultatet av vilken släkt som fick arvet efter båda makarna helt enkelt bli slumpmässigt utefter vilken av makarna som dog först. Det poängterades också att det i många fall skulle bli hustruns familj som gynnades eftersom mannen vanligen dör före kvinnan. Lagberedningen gjorde gällande att den allmänna uppfattningen fortfarande var att föräldrars, syskons och syskons avkomlingars arvsanspråk var oerhört starka. Därför skulle en total arvsrätt för den efterlevande maken stå i strid med vad människor på den tiden tyckte var naturligt och riktigt. Med detta i åtanke ville lagberedningen att den efterlevande maken skulle ha rätt till hela kvarlåtenskapen om inga bröstarvingar fanns, dock skulle detta inte åsidosätta de arvsanspråk som kom från den andra arvsklassen. Det skulle istället stadgas att dessa arvingar skulle få rätt till sekundosuccession efter den efterlevande makens död.
Detta skulle bara gälla släktingar i den andra arvsklassen. Fanns det inga
släktingar i den andra arvsklassen skulle egendomen istället tillfalla den
efterlevande makens släktingar. Situationen skulle lösas på följande sätt.
Efterlevande make skulle tillerkännas äganderätt till egendomen. Efter
denna makes död skulle kvarlåtenskapen delas mellan båda makarnas
arvingar. Detta föredrogs eftersom det inte skulle krävas någon bodelning
efter den först avlidnes död. Den enda begränsning som skulle införas på
den efterlevande makens rätt att förfoga över den egendom som skulle
tillfalla den först avlidne makens arvingar, var att denna inte fick förfoga
över egendomen för dödsfalls skull.

Osv osv. Mycket intressant. Las mer i denna intressanta uppsats som forklarar begreppen arvsklasser, dari har du en del av forklaringen till ditt testamente.

Vad betraffar personnummerupplysning osv, de finns fullt tillgangliga pa Dodskivan t.ex. Och om det ar "galet" eller inte ska jag inte yttra mig om har, men det hjalper ibland att lokalisera folk, om man kanner till indelningen (den ursprungliga tilldelningen av nummer da man inforde systemet, det har hjalpt mig ett antal ganger).  
  SVAR 2008-10-01 21:26

Hej Susanne
Det var lærerigt. Tak for det. Nu forstår jeg det hele meget bedre.
Hilsen Lone
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies