genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensdotter, Ellna, Stora Köpinge, gift 17132008-06-11 14:38

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=8594
2008-06-10 18:53 

Hej!
Vissa präster skriver mycket knapphändigt medan andra tycks skriva romaner. Nu har jag råkat på en underbar roman men skulle behöva hjälp med tolkningen, eftersom den omfattar så mycket fakta, som skulle ge mycket kött på benen vad gäller Ellna Svensdotter och hennes blivande make Anders Jönssons liv och leverne.
Ellna har varit gift med Jöns Håkansson och Anders Jönsson har varit gift med Karna Svensdotter. De har var sin son Sven och nu tänker Ellna o Anders gifta sig.
Jag bifogar den första av 2 sidor och det jag kommit fram till:

Onsdagen den 8 April Trolofwades Änklingen Anders Jönsson i Köpinge Mölla med Hustrun Ellna Swensdotter: Jöns (måste vara hennes avlidna man Jöns Håkansson): hwilka begge Mista sina? Makar i den svåra pästsjukdom och som Ellna Svensdotter: Mistat alla sina barn undantagandes en Son Swen, som intet något arfwegods efter sin salig fader hafver att vänta, ty, när faderen ??? syskon? woro begrafvne, war slätt ingenting öfver.
Hwad angår Anders Jönssons willkor mot sin Son Swen ???? bara? med hans saliga hustru Karna Swensdotter: Så lofwar Anders Jönsson inna Copulationen ?? inhjälpa?? med ??? att han efter förmåga ???? wittnad ???????????? lofwa Kongl för förändringar Cavera? Undertecknade af Köpinge uti Supro.

Det finns en sida till, men det blir svårare och svårare att tolka och av nästa sida får jag inte fram något sammanhängande. Den, vad jag förstår, liknar mer en bouppteckning.
Är det någon, som orkar hjälpa mig med att tolka, så vore jag mycket tacksam.
Lotte
Bifogar Födde, vigde död Stora Köpinge 1711-1766 pag 21 GID 1362.33.26800

Bilden kommer från Genline
 Klicka för en större bild

Namnloest-1.jpg
  SVAR 2008-06-10 22:17

Hej, Lotte!

Notisen gäller år 1713:
Det tidiga 1700-talets handskrift är inte helt enkel, men detta är vad jag har läst mig till:

”Onsdagen d: 8 April Trolofwades Änklingen Anders Jönsson i Kiöpinge Möllna med Hustrun Ellna Swensdotter: Jämd: [Eller möjligen Ibid: vilket betyder att hon också bor i Kiöpinge. Svårläst men där står inte Jöns] hwilka begge Miste sine Kr: Makar i den Svåre Pästtijden, och som Ellna Svensdot:r Miste alla sina barn undantagandes en Son Swen, som intet något arfwegods effter sin Sahl: fader haf:r att vänta, ty När faderen och hans fyra syskone wore begrafne, war slätt intet öfver.
Hwad angår Anders Jönssons willkor med sin Son Swen som är hans endaste barn med hans Sahl: hustru Karna Swens dot:r, Så lofwar Anders Jönsson innan Copulationen skier upwijsa wederbörande skiftesbrev, att han efter förmågo har afwittrad sin son detta så wara sant och att fäste folket skola uti fästeståndet effter lefwa Kongl: förordningar Cavera Undertecknade af Köpinge uti Supra.
Oluf Mårtens; Oluf Jöns; Jöns Måns;
                    i Lil. Kiöp.
                                             Swen Swens; i St: Kiöpinge
Copulerade d: 27 Maij 1713 ”


”Den svåra Pästtiden” i Stora Köpinge inföll under månaderna juli till december 1712. C:a 80 döda i Stora o Lilla Köpinge, Cabusa, Fårarp o Köpinge Mölla. En månad in på epidemin hittar vi följande notiser i begravningslängden:

Augusti (den värsta månaden med 24 döda):
4 augusti: Jöns Håkanssons och Elina Swensdotters lille son Pär 5 år
5 augusti: Jöns Håkanssons och Elina Swensdotters dotter Ingeborg 12 år
Samma dag: samma folcks son Håkan 7 år
9 augusti: Jöns Håkanssons och Elina Swensdotters lilla dotter Inger som war emot 2 åhr gamall.
11 augusti: kallade Gudh Siuckwachtaren Jöns Håkansson

Oktober – november:
7–8 oktober: Anders Jönssons hustru wid nampn Karna Swens dotter i Kiöpinge Mölla
20 oktober: Anders Jönssons dr: Mårtern Mårtensson på N.1 i Kiöpinge
20–21 oktober: Anders Jönssons och Sal. Karna Suens dotters lilla son Jöns på N.1
23 oktober: Anders Jönssons barnpiga i Kiöpinge Mölna wedh nampn Kierstina Hans dotter född uthi Kärstorp, faderen war Hans Suensson, Moderen Bengta
25 oktober: natten effter Anders Jönssons tienste poike i Kiöpinge Mölna wedh nampn Nils Nilsson
2 november: Anders Jönssons tienstepiga i Kiöpinge Mölna wedh nampn Bengta Hans dotter, syster till den pigan som dödde d:23 octob: samma pijga gick frisk in, blef strax siuk och dödh.

Detta är pesten i ett nötskal!

Hälsningar
Bodil Persson
  SVAR 2008-06-11 09:18

Hej Lotte
Här får du en "lite" bättre bild av resten av vigselnoteringen att försöka tyda! Bilden är fotograferad av DigiArkiv.
Dock får gärna någon hjälpa till med tydningen! 

Klicka för en större bild

Anders_Joenssons_vigsel2.jpg
  SVAR 2008-06-11 10:37

Jag kunde naturligtvis inte låta bli. Så står det med radbrytning som i originalet:

Copia.
Såsom iag underteknadt är sinnat i Herrans Nampn
nu å Nyo at begifwa mig i annat ächtenskap igien, och såle-
des warder förbunden först effter lag, Min lilla Son Swen An-
dersson ifrån mig afwittra, hafwandes iag fördenskull med Bar-
nets Närmaste Anhörige och Morbröder Anders Swens: & Bengt
Swens: i Walleberga, som för detta mit barn blifwa så som för-
Myndare /: öfwerlagt:/ och i et för alt bewiljat sampt uthlofwat till
Ofwanbemt: Min Son åttatijo Dahl:r S:mt , Hwilcka 80 D:r dåck u-
than rentans (?) afgifft till Barnet, hos mig blifwa innestående, till
dess dett till sina Myndige åhr kommer, Emedan iag i alla
dehlar lofwar att dragha för dett samma en Fadersl: ock skyldig
försorg så med upfostrande som kläder ock annat effter lä-
genheten; Ty warder iag här medelst foranlåten Ödmiukel:
hoos Wällb:ne Härskapet anhålla det täktes detta äfwen
och med mig underskrifwa och Approbera ; Kiöpinge d: 20
April: A:o 1713 Anders AIS Jönsson

Emedan iag förnimmer det Möllaren Anders Jönss: härutin-
nan giort effter sin yttersta förmågo, och således eij kan
finna det han till någon högre el:r större Summa ehrläggian-
de till Barnet kan persuaderas, effter som des wilkor eij
Mehra Tåhla kan, Ty har iag eij annat giöra kunnat,
än ofwanbem:te Skrifft med honom verificera och underskrif-
wa; Örup d: 23 April: A:o 1713
Uppå samptl: arfwingarnes wägnar
Elsa B: (eller S:?) Mormans H: (?) Rosenkrantz
högt bedröfwat Enkia

Hwad angår Fästemöns Ellna Swensdotters tilstånd, hade
Hennes Sahl: Man Jönss Håkansson och hon gården på
N:o 3 i Stora Kiöpinge, bort Mist sina Cretur, och Mannen
Skada på synene, Måste gården qwittera; Sittia i ett
lijtet gatehuuss, wara Vångagemmare Sedan Siukwachtare
och död i största fattigdom, att för hans Son Swen Jönss:
är intet Arfwegods, dock lofwar Moderen draga för ho-
nom all Möyel: försorg; Detta Jag Tryggel: underskrif-
wer. Kiöpinge d: 25 Maij 1713. J. Filenius

Effter sådan säkerhet Copulerades detta par såsom åfwan till fins (??)
- -
Namnet Morman har jag stött på 1711. Han var ryttmästare, sannolikt i Södra Skånska Kavalleriregementet. Samtidigt var Ol: Muurman postmästare i Ystad.

Med vänliga hälsningar
Bodil P
  SVAR 2008-06-11 13:05

Hej Bodil o Magnus!
Jag är helt överväldigad över er hjälpsamhet. Tänk att få läsa "Jag kunde naturligtvis inte låta bli" som Bodil skriver, och sen kommer hela tolkningen. Detta hade jag aldrig kunnat få någon ordning på hur länge jag än hade hållit på och hur mycket jag än rivit mig i håret.
Jag skall nu ta mig rejäl tid att verkligen läsa igenom vad det egentligen betyder. En sak som jag genast reagerar över är: Varför skall Anders lämna bort sin son nu när han skall gifta om sig??
Tusen, tusen tack.
från en, som trodde sig var läskunnig, men ack vad man bedrar sig.
Ha det gott
Lotte
PS Jag är klar över att det gäller 1713, men eftersom jag hittat så många dödsfall 1712 i Ellnas familj, så låg 1712 kvar i hjärncellerna, och så blev det bara så. DS
  SVAR 2008-06-11 14:38

Att jag inte kunde låta bli beror på mitt specialintresse i just pesten. Jag har skrivit ett par böcker om epidemin i Skåne 1710-1713. Plus ett antal artiklar. Och i samband med det fick jag anledning titta på dess härjningar på Österlen och i Ystadstrakten också. 

I Stora Köpinge var dödligheten "bara" 7,4 gånger så hög som normalt. I Löderup var det året därpå ännu värre. Där dog under perioden januari till oktober 1713 omkring 270 personer. Det var mer än 18 gånger det normala - någonstans mellan hälften och två tredjedelar av samtliga invånare! - något som kan klassificeras som demografisk katastrof.

Böcker:
- - - "Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne", SHL 5, Lund, 2001.
- - - "Gud verkar med naturliga medel. Pestens härjningar i Skåne 1710-1713", Lund, Nordic Academic Press, 2006.

Artiklar - några av dem:
- - - "Pesten i Jämshögs socken", i Arcini, Caroline, Bengt Jacobsson & Bodil Persson, "Pestbacken", Stockholm, RAÄ, 2006, s. 33-70 (Med anledning av att pestkyrkogården i Olofström från 1710-11 års epidemi grävdes ut hösten 2000.)
- - - "Pesten i Malmö 1712 - reflektioner och tolkningar då och nu", Med Malmö i minnet. Malmö Stadsarkiv 100 år, 2003, s. 41-54.

Något som är ganska lite utforskat är just återhämtningen. Vad hände då epidemin ebbat ut? Vem övertog gårdarna? Och på vilka premisser? Jag har lite av det i "Pestens gåta", (s. 415-423) men det handlar om andra hörnet av Skåne, Strövelstorp och Ausås socknar. Ditt inlägg gjorde mig nyfiken på Stora Köpinge. Där kanske finns ett källmaterial som gör det möjligt att studera?

En fråga som tränger sig på och är svår att komma ifrån men som det knappast finns något svar på: Hur upplevde de överlevande sin situation? När hela familjen och stora delar av släkten var utraderad och man stod ensam kvar? Hur orkade de leva vidare?

Din fråga om Anders: Han ska inte lämna bort sin son, bara skifta boet så att sonen inte ska gå miste om sin del i arvet efter sin mor. Sonens morbröder ska som förmyndare övervaka att Anders inte försnillar det.  

I vanliga fall ägde bodelningen rum i omedelbar anslutning till dödsfallet och begravningen, men på grund av de särskilda bestämmelserna i pesttider om isolering av smittade hus och byar och förbud mot folksamlingar gick det inte att genomföra så länge epidemin varade.

Hälsningar
Bodil P
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies