genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Wahlgren, Måns, Bräkne Hoby, död 18162020-03-25 08:18

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=70602
2016-12-16 13:19 

finns det någon som känner till något om mordet på gårdsfarihandlaren i svenstorp,son måns Wahlgren och hans kumpan blev halshuggna för år 1816.kan inte läsa vad det står i protokollet AIa:45 (1816-1816)
  SVAR 2016-12-18 19:24

Har du ingen sidhänvisning? Det är väldigt många sidor i domboken :-P
Allt gott!
Siv
 

  SVAR 2016-12-19 09:15

det är bild 500
  SVAR 2016-12-19 15:50

Lägger in bild så får du förhoppningsvis snabbare hjälp
Jag "gulade" den, tyckte den blev mer lättläst så

Överdelen av sidanBilden kommer från Arkiv Digital: Bräkne häradsrätt AIa:45 (1816-1816) Bild 500 (AID: v413419.b500, NAD: SE/LLA/10008)

Klicka för en större bild

2016-12-19_Ska&776;rmavbild_2016-12-19_kl._15.49.12.jpg
  SVAR 2016-12-19 15:51

Nederdelen av sidanBilden kommer från Arkiv Digital: Bräkne häradsrätt AIa:45 (1816-1816) Bild 500 (AID: v413419.b500, NAD: SE/LLA/10008)

Klicka för en större bild

2016-12-19_Ska&776;rmavbild_2016-12-19_kl._15.49.33.jpg
  SVAR 2016-12-19 15:54

Vänster uppeBilden kommer från Arkiv Digital: Bräkne häradsrätt AIa:45 (1816-1816) Bild 510 (AID: v413419.b510, NAD: SE/LLA/10008)

Klicka för en större bild

2016-12-19_Ska&776;rmavbild_2016-12-19_kl._15.51.54.jpg
  SVAR 2016-12-19 15:55

Vänster nereBilden kommer från Arkiv Digital: Bräkne häradsrätt AIa:45 (1816-1816) Bild 510 (AID: v413419.b510, NAD: SE/LLA/10008)

Klicka för en större bild

2016-12-19_Ska&776;rmavbild_2016-12-19_kl._15.53.03.jpg
  SVAR 2016-12-19 15:55

Höger uppe - slutBilden kommer från Arkiv Digital: Bräkne häradsrätt AIa:45 (1816-1816) Bild 510 (AID: v413419.b510, NAD: SE/LLA/10008)

Klicka för en större bild

2016-12-19_Ska&776;rmavbild_2016-12-19_kl._15.53.30.jpg
  SVAR 2020-01-28 09:14

Hej Britt-Marie,

Jag snubblade också över detta mordfall när jag forskade på min släkting Johan Fredrik Pagels som är angiven som åklagare. Fick du reda på något mer om detta fall?

Mvh

Jan Gripsborn

  SVAR 2020-03-25 08:18

Hej Britt-Marie, Jag har nu börjat forska i detta mord och tanken jag har har är att skriva en liten berättelse om detta och personerna det berör. Det brev du refererar till är en inlaga av prästerna i Hoby till häradsrätten under detta urtima ting. I detta brev står det följande:

"
Ödmjukaste Berättelse!

Altifrån den stund, förra Timmer Mannen Håkan Ingellman och förra Härads Tjenaren Måns Wahlgren blefvo här städes gripna och arresterade för det uppsåteliga och grymma mord, de sistledne December förra året föröfvade på GårdMannen i Svenstorps By Sven Samuelsson; och för den mordiska afsigt, (fast den af en Högre Hand hindrades i dess fullbordan) hvarmed de vid samma tillfälle öfverföllo och våldsamt handterade Pigan därstädes Stina Svensdoter, hafva vi alldrig upphört att under våra många samtal med dem väcka med Lagens kraft  deras i den djupaste förhärdelsen nedsänkta Samvete – Vi hafva förestält dem, att, förrän menniskan gör sig skyldig till det grymmaste brott, som endast må vi säga det, en från sielfva afgrunden uppstigen Anda Kunde upptäcka; att, förrän man går att med det fattade beslutet, den fria villjan, den mogne öfverläggningen utgjuta Likens Blod, och det på ett sätt, som förråder den högsta Ondska, det djupaste Själens fördärf, och den mäst oerhörda grymhet; att förrän man bärer våldsam hand på den, hvilken alldrig förolämpat en sielf, - på den ålldestigne, som nära grafvens Brädd  vacklar ändock uti hvarje steg, som ännu för Honom kunna återstå; så måste av sådan menniska hava alldeles frånsagt sig all anspråk på att räknas bland menniskor – han är endast då det afgrundens missfoster, som kommit för att visa, huru långt en djefvulsk anda kan drifva den i uppsåtets brott vandrande syndaren – Vi hafva ej dölgt för dem de vädeliga och fasansfulla följder, som sådana  brottsliga gerningar medföra ej blott i livet, utan äfven en kommande evighet, när mördaren mötes af lika många plågo andar som de blods droppar varit, han på jorden utgjutit, så framt han ej under den uppriktigaste bekännelsen, det botfärdigaste hjertat, den ångerfullaste själen söker att i tiden försona det brott, som aldrig uti evigheten utan dessa villkor kan försonas – Vi hafva ej underlåtit att väcka deras uppmärksamhet på de Timar, de gingo uti deras långa förhärdelse för att upptänka den list och det bedrägeri, hvarmed de skulle insnärja en menniska, som ej varit van vid dessa falskheters illfundiga stämplingar – Vi hafva med Lagens hotelser förenat de tröstande föreställningar, menniskan kan under ångrens smärtefullaste känsla, under den alfvarligaste bättring, den djupaste bedöfvelsen öfver synden, det ångrande hiertats klagande rop till en vredgat Rättfärdighet, våga göra sig, då hon återgången från synda vägen söker ännu Nåden, ännu förlåtelsen, som kan vara möjelig hos den Gud som ej vill sluta sitt öga till för den botfärdige, Sådana hafva de föreställningar varit, vi gifvit dem, och hafva vi gjort alt för att leda och förmå dem till den bekännelsen som kunde gifva en fullkomlig upplysning om detta af dem föröfvade mordet –

Då vi nu inför Vällofliga Härads Rätten hafva äran lämna underrättelsen om deras förhållande under våra samtal med dem, så hafva vi alldrig hört dem villja göra någon förändring i deras utför Vällofliga Härads Rätten afsagda Bekännelse, utan häfva de altid varit fasta i den samma och sagt, att förhållandet under det föröfvade mordet varit sådant, de bekänt det – och påstått sig vara beredvilliga att på denna deras af­­gifna bekännelse gå det dödsstraff till mötes, som deras missgerning förtjenar; men detta oacktadt hafva de alldrig, dock hvad vi tro Oss rätteligen döma, liksom af en hemlig missunsamhet, att, om en fullkomlig upplysning blef gifven, den enas Öde kunde blifva lättare och drägligare än den andras, villat gifva en fullständig uppgift, hvem af dem i synnerhet begagnade den hammare, hvarmed mordet föröfvades – Den varsamhet, hvarmed de altid talade under frågan om hammarens nyttjande, den misstänksamhet, som de altid vid detta tillfälle förrådde uti det yttre, den listiga beslutsamhet, hvarmed de altid sökte kasta en fast liksom mindre grundad misstanke på hvarandra för att ursägta hvar och en sig tillfald afbörda hvar och en sig en sak, den de gemensamt företagit – detta alt gifver oss den fullkomliga öfvertygelse, som äfven af alla förekommande uppträden under mordet vinner förnyad styrka, att de ömsom, den ena med den andra brukade hammaren för att mörda och våldsamt handtera både GårdMannen och Pigan, och således lika brottsliga lika fördömeliga af den missgerning, som väcker hos alla de rysligaste begrepp om deras öfverdåd, deras grymhet, och deras förhärdelse i syndens långa utöfning –

 

Hoby d 22. februarii                        Joh Andr: Quiding[1]                          Ol: Karlsson
                1816                                         Kyrkoherde                                     ?ill Präst

"

[1] Johan Anders Quiding (f. 1778 d. 1818). Kyrkohered i Bräkne-Hoby 1808 – 1818.

 

Mvh

Jan Gripsborn
jan@myntarbol.com

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies