genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persdotter, Anna, Södervidinge ( M ) Skåne, född 1715 ????2016-10-27 12:06

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=67082
2016-05-04 13:01 

Hej 
Jag söker efter Annas föräldrar ? Anna är född 1715???? Södervidinge dog 1765 Södervidinge

 

mvh Angelika

  SVAR 2016-05-04 14:47

Hej Angelika, Jag hittar ingen Anna Persdotter död 1765. Däremot är fjärdingsmannen Assar Eskilssons första hustru Anna Persdotter död 1764-05-09. Är det henne du menar? Hälsningar, Anders
  SVAR 2016-05-05 19:42

Hej Anders
Ja det stämmer bra det , det är henne jag menar :-)

  SVAR 2016-05-06 20:18

Hej Angelika, Jag har nog inte försökt knäcka hennes födelse och föräldrar, men det finns ett par kandidater ibland dopvittnena att reda ut. Här är vad jag vet om familjen: Eskil Assarsson. Fjärdingsman. Döpt 19 okt 1712 i Södervidinge (M). Död 3 jan 1784 i Södervidinge (M). Levnadsbeskrivning 1712 Södervidinge Födda Eskil Assarsson. D:nica 18 post Trinit: döptes Assar Eskils barn af S:hwidinge, blef kallat Eskill, Karna Mons Anders ibid: hölt det öfwer dopet. Fadrarna wohre Christen Åredsson och Håchen hustrun i Allarup, Bothel Åcheson, Westre Nils Person, S: Niels Pers och Jöns Bosons hustruer. 1784 Södervidinge Döda Eskill Asserson, d. 1:sta Sönd: efter Trettondedagen begrofs Eskill Assersson död den 3 Januarij, af ålderdomsswaghet 72 åhr gl:. Bengt Påhlsson gift med Hanna Assersdotter, född i Södervidinge. Pär Gunnarsson gift med Inger Assersdotter. Lars Frantzons gift med Pernilla Assersdotter, född i Södervidinge, Särslöf. Bouppteckning saknas. Far Assar Eskilsson. Bonde, Allerup Nr 2, 1705-11, Domkyrkoåbo, Södervidinge Nr 11, 1719-28. Döpt 2 feb 1686 i 2, Allarp, Södervidinge (M). Begravd 3 maj 1728 i 11, Södervidinge (M). Mor Bengta Andersdotter. Född omkring 1669. Död 1747 i 11, Södervidinge (M). Begravd 20 mar 1747 i 11, Södervidinge (M). Gift 1:o med Anna Persdotter. Född omkring 1717. Död 19 maj 1764 i Södervidinge (M). Gift 2:o 7 okt 1764 i Saxtorp (M) med Kerstina Jakobsdotter. Döpt 23 feb 1729 i Saxtorp (M). Död 24 feb 1809 i Södervidinge (M). Far: Jakob Valberg. Ryttare i Saxtorp (M). Född omkring 1694. Död 15 maj 1777 i Saxtorp (M). Mor: Kerstina Svensdotter. Född omkring 1688. Död 15 dec 1752 i Saxtorp (M). 1764 Saxtorp Vigda d: 7 October, Copulerades Änklingen och Cronofierdingsmannen Eschil Asserson från Södra Hwedinge och Pigan Kierstina Jacobsdotter i Saxtorp. Barn i första kullen Assar Eskilsson. Husman, Krono Fjärdingsman i Torupshuset, Torup, Norrvidinge (M). Född 1 okt 1738 i Södervidinge (M). Död 10 aug 1797 i Torupshuset, Torup, Norrvidinge (M). 1738 Södervidinge Födda Namn: Asser Eskelsson. Fader: Eskil Assersson, Moder: Anna Pehrsdoter. Nat: Dom: 18 p. Tr: d. 1 Oct: Bapt. Dom. XIX p. Tr. no:ie. Asser. Faddrar: Swen Nilsson, Bengt Påhlsson, Johan Nilsson. Hanna Ola Rasmus i S. Möinge höll barnet wid dopet. 1787 Norrvidinge Döda Aug. 10 dödde i Torupshuset kronofjerd. man. Asser Eskilsson, sedan han d. 7 nästföregående, under andras kappkörande, blifwit förmodl: söndertrampad eller krossad, och begrofs d. 15 Ejusd. 59 år gammal. 1797 Harjagers häradsrätt FIIa:5, Nr 172 Åhr 1797 Then 7:de Nowembr: Blef i anledning af Enkan Bengta Truwedsdotter i Torupshusen, anmodan, Laga Boupteckning förrättadt, af undertecknad, å qwarlåtenskapen efter dess mäd döden afl: man Asser Eskelsson, som den 10: sistl: augustii med döden därstädes afled och efter sig lämnat jemte Enkan, sex barn som härwid woro närwarande neml: Sönerna Per 32 år, Jöns 28, Truwed 20, Ola 14, samt döttrarne Gunnel gift med Ryttaren Leijon i Hökestorp och Anna gift med Kronofjerdingsman Hellje Pålsson därstädes, de omyndigas rätt, bewakades wid detta tilfälle af dess broder Jöns Assersson, Sedan erindran til Enkan war gord om ägendommens Laga upgift wärderades den af Nemndemannen Anders Andersson i Allarp och uptecknades i följande ordning: (Vidare uppräkning medtas inte) Suma inwentari 18:18 Sterbhusets Skuld och Grawationer Rusthållaren Jeppa Persson i Söderhwedinge fordrar efter förskrifning, 1:20 Borgaren Möller efter räkning, 2:27:6 Nm Anders Andersson som widkännas 3:8 Klockaren Dalman dito, 24:- dr: Lars Jönsson d:o, 1:27 Husmannen Håkan Pålsson, dito 2:- Michel Persson i Norhwedinge 1:24 Per Persson ibm, 1:- Måns Nilsson ibm dito, 1:- Husmannen Hans Hansson i Dagstorp, 24:- Sonen Jöns Assersson för förskjuten begrafninskostnad, 7:40 Ryttaren Friberg i Hökestorp som widkännes 1:16 dr. Michel Nilsson i Gitsleberga, 1:16 Ryttaren Leijon som widkännas 13:8 Sonen Per dito, 2:- Bouptecknings Prowision -:16 Inschription wid domstolen -:16 De fattigas andel, 1:1 Särskilta utgifter 4:- Summa Grafwation, 42:15:7 (härefter underskrifter) Gift (datum saknas) 1764 i Virke (M) med Bengta Truedsdotter. Född 29 jan 1737 i 3, Virketorp, Virke (M). Död 14 apr 1808 i Torup, Norrvidinge (M). 1764 Virke Vigda Wigdes dr: Assar Eskelsson från Södervedinge, samt Trued Pers dotter i Wirketorp. Kersten Eskilsson. Född 26 okt 1740 i Södervidinge (M). Död 31 mar 1741 i Södervidinge (M). 1740 Södervidinge Födda Namn: Kiersten Eskelsson. Fader: Eskell Assersson. Modren Anna Pehrsdot. Nat: imellan d. 26 och 27 Octobr. Bapt: Test o Susc: no:ie Kiersten. Faddrarne: Johan Nilsson, Swen Nilsson. S: Catharina Sophia Hiort höll barnet wid dopet. 1741 Södervidinge Döda Namn: Kiersten Eskildson. Fadren Eskill Assersson, Modren Anna Pehrsdoter. Barnföd i S. Hvidinge By. Denat: d: 31 Martii. Sepult: Dom: Misonion i grafstället till No 15 i Söderhwid. 23 wekor gl. Kersten Eskilsson. Född 5 apr 1742 i Södervidinge (M). Död av flussfeber 23 apr 1800 i 3, Stora Råby (M). 1742 Södervidinge Födda Namn: Kiersten Eskelsson. Fadren Eskell Assersson, Modren Anna Kierstensdoter. Nat: d. 5 Aprilis. Bapt: Fer: pr: pl: d: 9 dito, Noie: Kiersten. Faddrarne: Swen Nilsson, Bengt Påhlsson. Elna Påhl Gunnarssons höll barnet wid dopet. 1800 Stora Råby Döda den 23 April dödde Rusthållaren Kjersten Eskelsson af flussfeber 56 år år gammal och begrofs den 5 Maij. 1800 Bouppteckning Torna Härad FIIa:35, Nr 80 År 1800 den 23 Junii instälte sig uppå behörig anmodan undertecknad häradshöfding, at förrätta laga bouppteckning efter Krono skatte rusthålls Åbon Kerstin Eskilsson i Stora Råby, som 58 år gammal afled den 23 sistledna april, och efter sig lämnade Enkan Bengta Bengtsdotter, och Sönerna, Assar på 21 året gammal, Pehr 18 år och Bengt 15 år, samt döttrarna Marna gift med Åboen Jöns Jönsson i samma By, och Boel 12 år gammal. För de omyndiga barnen inställte sig deras Farbröder, Åbon Ola Eskilsson från Dagstorp och Pehr Eskilsson från Högestorp, men för den gifta dottren är dess man Jöns Jönson tillstädes. Tillkallade wärderingsmän woro Nemndemannen Kell Pålsson från Hoby och Extra Nemdemannen Jöns Bengtsson från Lilla Råby. Enkan ärindrades om boets redeliga upgift, på sätt 9 Cap.Ärfdabal: föreskrifwer, hwarefter förrättningen företogs på sätt som följer: Contante Penningar, fanns inga Silfver, icke heller Malm, 2:ne stakar, -.16-. (Vidare uppräkning ej medtagen). Krono skatte rusthålls hemmanet Nr 3 1/2 Stora Råby under stammen Nr 72 af Sallerups Compagnie, 666:32.-. Utestående fordringar hos Swärsonen Jöns Jönsson efter sedel d: 4 Julii 1797, 191.32.-. Dito efter annotation, som ärkjännes till 105.24.-. Klockaren Lundberg efter obligation d: 27 Martii 1800, 3.42.-. Isac Jönsson i Lund efter skuldsedel d: 17 Sept. 1799, 16.32.-. Nils Olsson i Råby efter obligation d: 8 Jan 1798 återstod 3.16.-. Anders Nilsson i Råby efter obligation 10.-.-. Summa inventarii 1464:4:-. Skuld och Gravationer Sonen Assar fordra lön som ärkjännes, 20.-. Sonen Per dito, 15.-. Bouppteckning och skiftes arfwode a 1 1/2 procent 21.44. de fattigas andel 1/8 procent, hwartill af boet 1:22. men Enkan erlägger själf efter erbjudande 22 S. Wärderingsmännens arfwode -.40. Till bouppteckningens renskrifwande på Chartor, samt Protocolls Utdrags lösen äfwen dess inlämnande wid Rätten ungefärligen -.16. Summa Skuld, 59.26.-. boets redeliga upgifts bestyrkes af Bengta B:B:D Bengtsdotter.... (Därefter skifte, ej medtaget) Gift 1:o 26 dec 1770 i Borlunda (M) med Marna Bengtsdotter. Född 7 aug 1746 i Gryby, Borlunda (M). Död av hitsig sjukdom 13 maj 1772 i Virke (M). 1770 Borlunda Vigda Andra Juledagen wigdes drängen Kirsten Eskellsson med Pigan Marna Bengtsdotter, Gud giöre deras äktenskap wälsignat. Gift 2:o 6 nov 1772 i Dagstorp (M) med Bengta Bengtsdotter. Född 5 apr 1745. Död 27 okt 1801 i 3, Stora Råby (M). 1772 Dagstorp Vigda d: 6 Nowember Copulerades Änklingen och Domkyrkio hemmansåboen Christen Eschelsson från Wirketorp och Pigan Bengta Bengtsdotter i Hufwudstorp. Hanna Eskilsdotter. Född 21 feb 1744 i Södervidinge (M). Död 8 dec 1813 i Högestorp, Reslöv (M). 1744 Södervidinge Födda Namn: Hanna Eskillsdotter. d. 21 febr: föddes Eskill Assers barn och döptes d. 25 dito. Kallat Hanna, Påhl Gunnars Hustru höll henne till dopet, faddrar Ola Nilsson, Johan Nilsson, Bengt Påhlson ibd. 1813 Högestorp Döda Döda: 1. D:ca 4 Advent begrofs husm: Jacob Ols hustru Hanna Eskilsdotter af Högestorp. 72 åhr gammal död d: 8 Decembr af ållderdomskrämpor. gift hustru Hanna Eskillsdotter 72 åhr gammal, död d. 8 Decemb: af ållderdom. 1813 Bouppteckning Onsjö Häradsrätt FIIa:17, sid 89 År 1813 den 20:de December inställde sig underteckande på begiäran af husmannen Jacob Swensson i Högestorp att hålla Boupteckning och Laga arfskifte efter dess den 8:de dennes aflidna hustru Hanna Eskilsdotter hwilken utom Enklingen efter sig lemnadt följande arfwingar. Sonen Mårten Persson 40 år gl. boende i Giöngahuset och Dito Afledna Jöns Perssons i Saxtorp dotter Ellna 5 d:o Sonen Sven Jacobsson 32 d:o d:o i Kjells Nöbbelöf Så wäl å egna som å den omyndigas wägnar war tillstädes åfwannemnde Mårten Persson och Sven Jacobsson för att dessas härwid beroende rätt bewaka. Enklingen påmintes om Lagens Stadgande i nionde Cap: ärfda Balken att redeligen Boet uppgfiwa, så att han dess riktighet med Ed fästa kan, hwarefter Egendomen framhafdes och af tillkallade Wärderingsmän Nemndemannen Wälaktade Trued Erlandsson i Reslöf och Skattehemmans Åboen Ola Olsson härstädes warandes i följande ordning. (Vidare uppräkning medtas inte) Gift 1:o 23 jun 1771 i Hög (M) med Per Mårtensson. Åbo i Högestorp, Reslöv (M). Skattehusman i 13, Högestorp, Reslöv (M). Född omkring 1733. Död 27 nov 1779 i Högestorp, Reslöv (M). 1771 Hög Vigda 2/ Dominica IV post Trinitatis d: 23 Junij efter föregången Lysning wigdes drängen Pär Mårtensson från Reslöf och Pigan Hanna Eskelsdotter, han försedd med Herr Probstens Weibulls bewis om sin ledighet. Gift 2:o 29 dec 1780 i Reslöv (M) med Jakob Svensson. Född 30 dec 1752 i Västra Strö (M). Död 22 jun 1831 i Sandtag, Högestorp, Reslöv (M). 1780 Reslöv Vigda Vigda: 1. den 29 Decembr. wigdes i det hel. ägtenskaps ståndet drängen Jacob Svensson och änkan Hanna Eskilsdotter af Högestorp. Vigdes d. 29 Dec: Charta 2 sk. Ola Eskilsson. Född 8 nov 1745 i Södervidinge (M). Död 19 jan 1806 i 11, Dagstorp (M). 1745 Södervidinge Födda Namn: Ola Eskilsson. d. 8 Nov. föddes Eskill Asserssons barn, och Dom: 23 post: Trin: döptes. Kallad Ola, Lars Måns Hustru bar honom, faddrar Påhl Gunnarsson och Rasmus Gunnarsson. 1806 Bouppteckning Harjagers Häradsrätt, FIIA:8, Nr 32 Inga levande barn vid bouppteckningen. Innestående barnagods efter broderbarn Ola Assarsson i Torup. Gift 1:o 27 mar 1780 i Dagstorp (M) med Elna Andersdotter. Född omkring 1736. Död 19 jan 1805 i 11, Dagstorp (M). Gift 2:o 10 aug 1805 i Annelöv (M) med Sissa Månsdotter. Född 14 jan 1783 i Annelöv (M). 1805 Annelöv Vigda Augusti månad. Olof Eskilsson, Sissa Månsdotter. 10. Brudg: Enkling och Kyrkohemmans Åbo i Dagstorp, Bruden, piga i Anelöf. Elsa Eskilsdotter. Född 24 jul 1749 i Södervidinge (M). Begravd 9 sep 1759 i Södervidinge (M). 1749 Södervidinge Födda Namn: Elsa Eskeldsdotter, död. Dom: 10 post Trin: döptes Eskild Assers och Anna Pärsd: barn i Södervidinge Kallades Elsa. Måns Pärs Hst: Anna Larsdotter höll henne wid dopet, faddrar Nils Larsson och Pär Gunnarsson. född d. 24 Julij. 1759 Södervidinge Döda Dom 13 post Trin: begrofs Eskild Assers dotter N Elsa 10 åhr och 5 weckor gl dödde af koppor. Per Eskilsson. Född 13 maj 1752 i Södervidinge (M). Död 23 mar 1814 i 6, Högestorp, Reslöv (M). 1752 Södervidinge Födda Namn: Pähr Eskellsson. född d. 13 maj fadren Eskell Adzersson, modren Anna Pährsdotter. Håkan Pährs Hustr: i Saxtorp bar honom. Faddr: Sven Nilsson, Måns Pärsson, Pär Gunnarsson i Södervidinge. 1814 Reslöv Döda D: 1. D:ca Pallmarum begrofs Undantags M: Pehr Eskillsson af Högestorp 62 åhr gammal död d. 23 martii af Lungsot. Gift Man Pehr Eskillsson 62 åhr gammal död d. 23 mars af Lungsot. 1814 Bouppteckning Onsjö Häradsrätt FIIa:17, nr 807 År 1814 den 21:ste April instälde sig Undertecknad, på begäran af Enkan Lusia Jöns Dotter i Högestorp, att hålla Boupteckning och Laga arfskifte efter dess den 23 sistl Mars med döden afledne man, Undantagsmannen Pehr Eskilsson som utom Enkan efterlemnat följande Bröst=arfvingar. 1:sta Giftet, Sonen Eskil - 30 år gl: Rusth: härstädes. Döttrarne Else 32 d:o gift med Måns Perss: Anna 36 d:o d:o Nils Jönsson Sonen Jöns 23 d:o tjenar i Åkarp 2:dra d:o, Sonen Jöns 23 d:o tjenar i Åkarp d:o Håkan 21 d:o d:o i Reslöf. Hvilka alla voro närvarande, för att sin härvid beroende Rätt tillse och bewaka. Enkan påmintes om Lagens föreskrift i 9 Capitlet Ärfda Balken, att Boet redligen uppgifva, så att hon dess riktighet med Ed fästa kan om så påfodras; hvarefter Egendomen framhades och af tillkallade Wärderingsmän. NM Trued Erlandsson i Reslöf och Hemmans Åboen Pehr Pehrsson här i Byen i följande ordning wärderades: (vidare uppräkning medtas inte) Gift 1:o 10 okt 1777 i Reslöv (M) med Hanna Arvidsdotter. Född 17 aug 1751 i Högestorp, Reslöv (M). Död 23 apr 1786 i Högestorp, Reslöv (M). 1777 Reslöv Vigda Vigda: 1. d: 10 octobr: wigdes i det hel: äcktenskaps ståndet drängen och tillträdande Rusthållaren Pehr Eskelsson och Hanna Arvidsdotter i Högestorp. Wigde d: 10 octobr Charta 24 sk. Gift 2:o 25 feb 1786 i Reslöv (M) med Lucia Jönsdotter. Född 24 okt 1757 i Södra Reslöv, Reslöv (M). Död 31 okt 1815 i 6, Högestorp, Reslöv (M). 1786 Reslöv Vigda Vigde: 1. den 25 octobr wigdes uti dät hel: ägtenskaps ståndet Rusthållaren och änkl: Pehr Eskilsson af Högestorp och Pigan Lusse Jönsdotter af Södra Reslöf. Wigde d: 25 octob: Charta 8 sk: specie. Jöns Eskilsson. Född 13 okt 1757 i Södervidinge (M). Död 7 sep 1783 i 6, Tarstad, Tirup (M). 1757 Södervidinge Födda Namn: Jöns Eskilsson. född d. 13 Octobr. döpt Söndagen derpå förälldrar fierdingsman Eskil Assersson, modren Anna Persdotter. Faddrar Anders Månsson och Pär Gunnarsson och Nämdemannen Kiersten Pehrs Hustr: i Norrvedinge, som bar honom till dopet. Gift 20 mar 1782 i Torrlösa (M) med Kerstina Månsdotter. Född 3 jan 1763 i Ingelstorp, Torrlösa (M). Död 4 dec 1797 i 6, Tarstad, Tirup (M). Barn i andra kullen Anna Eskilsdotter. Döpt 2 okt 1765 i Södervidinge (M). Död 5 apr 1782 i Södervidinge (M). 1765 Södervidinge Födda d: 2 octobr: döptes Eskild Assars och Kierstina Jacobs barn benämd Anna, Bengt Pers hustru Boel från Allarp hölt henne öfwer dopet, faddrar Rasmus Gunnarssons och Anders Månsson. Namn: Anna Esckilds dotter. 1782 Södervidinge Döda Namn: Anna Eskilsdotter. 2:dra Söndagen efter Påsk begrofs Eskil Assersdotter, Anna död d: 5 april af hetsig feber 17 åhr gl.
  SVAR 2016-05-06 20:24

Radbrytningarna försvann tydligen helt? Går det att tyda? Annars får jag dela upp det hela i bitar.
  SVAR 2016-10-27 11:51

Hej!

Detta "svar" gäller egentligen en fråga till ScanGens Moderator Anders Berg. Har ScanGen helt upphört?? Jag har inte fått några mail på månader???

Om det fortfarande finns kvar, hur kommer jag då tillbaka. Jag har försökt att anmäla mig på nytt men det har inte lyckats.

Hälsningar

Lotte

  SVAR 2016-10-27 12:06

Ja, epostlistan har upphört. Man kan bevaka inläggen med RSS och genom att besöka forumet.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies