genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Trulsson, Sven, , död 24 juni 17912016-08-15 22:06

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=68251
2016-08-03 11:23 

Hej, Jag har förgäves letat efter föräldrar till Sven Trulsson  född ca. 1726, död 24 juni 1791 i Vellinge, Skåne. Han var gift med Hanna Olsdotter, född ca. 1736, och död i Vellinge 7 mars 1799. Av husförhör 1786, 1788, 1790  framgår att de bodde i 4:e Roten nr 38. Jag är förstås också intresserad av hennes föräldrar. 

Deras son hette Truls Svensson f. 19 juli 1775 Vellinge och död 31 oktober 1862 i Vellinge. Gift med Kirsti Larsdotter f. 2 april 1792, d. 1837. Hennes föräldrar hette i sin tur Lars Andersson och Hanna Bengtsdotter. 

Flera i denna släkt har varit rusthållare.

 

 

 

  SVAR 2016-08-14 19:31

Hej Birgitta,

Denna familj har förekommit i Söderslätts Släkt & Hembygdsforskarförenings "Söderslättsanor". Tyvärr så fanns inte heller här föräldrarna angivna.

Jag har kollat lite på uppgifterna än en gång och vad som anges så finns en bror Jöns Trulsson som har en son i Trelleborg vid bouppteckningen. Jag gissar själv på att Sven är från Vellinge och Hanna från Eskilstorp. Det finns en del intressanta dopvittnen som kan ge ytterligare ledtrådar.

Här kommer lite av vad jag hittat, Jag hoppas att det går att läsa, det ser helknasigt ut när jag klistrar in texten. Vill du ha mer uppgifter så använd min e-post adress som fadder i DIS-Syd: mitt förnamn och @dis-syd.se

Hälsningar,

Anders

 

SvenTrulsson. Husmani18,Eskilstorp(M). Rusthållarei38,Vellinge(M). Föddomkring1726. Död24jun1791i38,Vellinge(M)(VellingeCI:1(1756-1800)Bild67/sid121). Levnadsbeskrivning 1791VellingeDöda 6.Junid.24döddeiHwellingeRusthållarenSvenTrulsson,sombegrofsd.3Juli.Åldren63år, sjukdomenhetsigfeber. 1791BouppteckningSkyttshäradsrättFIIa:26,sid1073 EfterlämnarÄnkanHannaOlsdotterochbröstarvingarnasonenOla26,Truls16,dotternBengta24och Karna18årgamla.MyndigesonensjälvnärvarandeochåänkanswägnarwartilstädesBroderSonenOla JönssoniTrelleborg,samtådeomyndigas,atbewakaderasrättinfantsigÅboenochRusthållarenPehr NilssoniHwellinge.

Gift22nov1761iEskilstorp(M)(EskilstorpCI:1(1726-1806)Bild520/sid47)med HannaOlsdotter. Föddomkring1726. Dödavvattusot7jun1802i38,Vellinge(M)(VellingeCI:2(1801-1846)Bild10/sid4). 1802VellingeDöda 6.Junijd:7dogafl:Rusth:SvenTrulsänkasombegrofsd:20ejusdem,ålldren65år,sjukdomen Vattusot. 1761EskilstorpVigda d.22Now:el:Dom:27postTrinitatiswigdesTienstdrengenSwenTrulsonmeddeskiärestaHanna Olsdotter. Barn OlaSvensson. Skattedomkyrkohemmansåboi5,Fuglie(M). Född20feb1765i18,Eskilstorp(M)(EskilstorpCI:1(1726-1806)Bild420/sid37). Död30jan1832i5,Fuglie(M)(FuglieCI:2(1801-1846)Bild82/sid78). 1765EskilstorpFödda d.22FebruariidöptesHuusmannensSwenTrulssonsochdeshustrusSohnNom:Ola.Suscept:Präste BondehustrunKarnaAndersHans.Testes:RusthållarenSwenPerss:,HuusmannenSwenJönss:,Änkan BengtaOlaJönsochhustruBengtaPersons. 1832FuglieDöda Dödsdag:Jan.30.Begrafn.dag:Febr.12.DeDödasStåndnamnochhemvist:f.Åb.åN:o5Ola SwenssoniFuglie.Giftm.k:1.Sjukdom:Ålderdomsbräckligh.Ålder:66år11m. Gift12aug1798iFuglie(M)(FuglieCI:1(1756-1800)Bild96/sid105)medKerstinaJönsdotter. Född10apr1775i5,Fuglie(M)(FuglieCI:1(1756-1800)Bild33/sid28). Död1okt1845i5,Fuglie(M)(FuglieCI:2(1801-1846)Bild122/sid118). 1775FuglieFödda Aprilisd.10föddesiFuglieenflicka,döptesChirstinad.14dito.Pat:RusthollarenJönsSwensson,Mat:Hanna Trulsdott:Susc:BengtAndershustruIngar.Spons:PärHansson,MatsPärsson,HansOlsson,samtAndersSwens, HansPärsockTrulsOlshustrurallaafFuglieby. 1845FuglieDöda Dödsdag:Oct.1.Begrfn.dag:Oct.12.DedödasStånd,namnochhemv:Undant.Enk.KjerstiJönsdotterpåN:o5 Fuglie.Enka:1.Sjukdom:Ålderdom.Ålder:70år,5moch21dagar. 1798FuglieVigda 4:oDom:5p.T.el:rd.8JulilystesförstagångtilägtenskapförDrängenochDomkyrkhemmansÅboen iFuglieOlaSvenssonochPiganKerstinaJönsDotterdärsamastädes.OlaSvenssonär34årglfadren framlidneRusthållareniHwellingeSvenTrulsson,modrenHannaOlsDotterlefver.Kjerstinaär22årgl.
fadrenförraDomkyrckohemmansÅboenJönsSvenssonlefver,modren---ärdödvederbörandelämna sittBifalltilägtenskapetsfullbordande. AtförenämndeContrahenterejäroiannanägtenskapsförbindelseel.inomdeförbudnalederbeslegtade intyga RollPärsson,LarsMårtensson Dom10p.Tel.d.12aug.wigdesdettabrudpariFugl.Kyrcka. BengtaSvensdotter. Född31okt1766i18,Eskilstorp(M)(EskilstorpCI:1(1726-1806)Bild450/sid40). 1766EskilstorpFödda FestoOmniumSactor:döptesHuusmannenSwenTrulssonsochdeshustrusHannaOlsdottersPigoBarn Nom:Bengta,föddesd.31(?)oct:Suscept:hustruKarnaLarsSwensfrånHökiöpinge.Testes: RusthållarnaSwenPerss:,HansMåns:,gamlaNelsOlss:,hustruBengtaPerHansochPig:Ingar NelsdotterallautiEskelstorp. Gift29apr1798iVellinge(M)(VellingeCI:1(1756-1800)Bild123/sid233)medTomasAdamsson. Rusthållarei38,Vellinge(M)(VellingeAI:1(1786-1808)Bild171/sid165). Född19maj1769iKyrkoköpinge(M)(KyrkoköpingeCI:1(1689-1838)Bild520/sid97). 1769KyrkoköpingeFödda d.19(maii)föddesetdrängbarniK:KiöpingefadrenAdamOhlson,modrenMarnaPersdottersomd.21Ejusdem tilldoppframhafdesafAdamOhlsmosterwidNamnBengtautiWilieochblefkalladTommas.Test.Mårten Anderson,MölnarenJacobHanson,drängenOhlaNilson,NilsLarshustruElnaRasmusdotter,JönsMickelshustru ElnaHansdotterallaafK.Kiöpingeby. 1798VellingeVigda 1:o.PalmSöndagenellerd.1Aprillystes1:stagångtilägtenskapförDrängenochRusthållarenThomas AdmssonifrånPileafTygelsjöförsamlingochPiganBengtaSwensdotterhärafByen.ThomasAdamsson är28årgl.föddiKyrkoköpinge,fadrenHästhemmansÅboenAdamOlssondärstädesärdöd,modren MarnaPärsDotterlefverochärnugiftmedDavidNilssonfrälseÅboiLockarp.BengtaSvensDotterär 33årgl.född/här/afafledneRusthållarenSvenTrulssonhäriByenochdesshustruHannaOlsDotter somlefwer.ThomasAdamssonupvisarbehörigLysningssedelfronH:rProstenHolstiTygelsjöoch BengtasmoderochnärmasteanhörigeLämnabifalltilgiftermåletsfullbordande. AtförenemndeContrahenterhwarkenäromedhwarandrainomdeförbudnalederbeslägtade,ellermed någonannaweterligenförlofvadeintyga PährNillson,JepLarsson 3:djeSöndagenefterPåskblefdettaBrudeparwigdtiHwellingeKyrkael.d:29april. KarnaSvensdotter. Född5apr1773iVellinge(M)(VellingeCI:1(1756-1800)Bild37/sid63). Dödavbröstfeber20jun1827iVästraKlagstorp(M)(VästraKlagstorpCI:1(1753-1861)Bild1730/ sid168). 1773VellingeFödda Aprild.5föddesiHwellingeenflicka,döptesKarna,d.9ditoPat:RusthållarenSwenTrulsson,mat: HannaOlsdotter.Susc:LarsLarssonshustruHanna.Spons:PärRolsson,BengtEriksson,HansLarsson, samtOlaJönsSiöborgsockPärTrulshustrur,allaafHwellinge. 1827VästraKlagstorpDöda Dödsdag:Junii,20.Döde:24/6begrofsÅbonåN:o16OlaJönshust:KarnaSvensd:.Sjukdom: bröstvattens.År:54.mån:2.dag.15. Gift1:o6mar1803iVellinge(M)(VellingeCI:2(1801-1846)Bild159/sid155)medNilsJönsson. Åboi5,Fuglie(M). Föddomkring1759. Död25okt1807i5,Fuglie(M)(FuglieCI:2(1801-1846)Bild17/sid13). 1807FuglieDöda 20)Oct.d.25dogDomkyrkohemmansÅboenNilsJönssonsombegrofsd.6Nov.ålder48årsjukdomenhetsigfeber bröstsjuka.
 1803VellingeVigda 1:oAndreSöndagenifastanwigdesDomkyrkohemmansÅboenNilsJönssoniFugliemedPiganKarna Svensd:riHvellinge. Gift2:o20nov1808iVästraKlagstorp(M)(VästraKlagstorpCI:1(1753-1861)Bild1150/sid110) medOlaJönsson. Åboi16,VästraKlagstorp(M). Född16jan1777iHyllie(M)(Hyllie/LimhamnCI:2(1768-1814)Bild780/sid43). Död9maj1853i16,VästraKlagstorp(M)(VästraKlagstorpCI:1(1753-1861)Bild2660/sid269). 1777HyllieFödda Månad:Januarii.Dag:16.FöddesRusthållarensiHulieJönsMårtensSon/Mårten/Ola.HöltswiddopetafFru CorporalskanSiöberg.WitnenRusthållarenJönsPerssonochNilsLarsson,drängenOlaMårtensson, FrälsebondehustrunElnaAndersdoterochAnnaNilsOlsallaafHulje,23årgl:.Födda:1. 1853VästraKlagstorpDöda Månad:Maj.dödsdag:8.Begr:dag:16/5.Namn:EnklingenochUndantagsm.OlaJönssoåN:o16.Dödsorsak: Ålderdom.Ålder:77.Enkling:1. 1808VästraKlagstorpVigda d.20Now:drochfrälseåboenOlaJönssonochänckanKarnaSwensdotter. TrulsSvensson. Åboi37,Vellinge(M). Född19jul1775iVellinge(M)(VellingeCI:1(1756-1800)Bild40/sid69). Död31okt1862iVellinge(M)(VellingeCI:6(1861-1884)Bild86/sid82). 1775VellingeFödda Juliod.19föddesiHwellingeengossedöptesd.23dito,nämdesTruls,Pat:SwenTrulsson,mat:Hanna Olsdott:Susc:OlaJönshustruIngar.Spons:BengtEriksson,PärTrulsson,samtHansLarsockSiöbergs hustrur,allafrånHwellingeby. 1862VellingeDöda Inskrifningsnumer:19.Döds-månad:October.dag:31.Begrafnings-månad:Nov.dag:17.Könman-:1. Deaflidnesnamn,stånd,...:f.d.ÅboenTrulsSvensson.Ålderviddödsfallet.År:87.mån:3.dag:19. Ickegift,gift,...:Enkling.Dödsorsak:.EnligtbetygN:oafLäkare:-.Dödeivälgörenhets-,sjukvårds-:-. FolioutiHusförhörsboken:167.Särskildaanteckningar:Denäldsteipastoratet. Gift3jan1808iVellinge(M)(VellingeCI:2(1801-1846)Bild161/sid157)medKerstinaLarsdotter. Född2apr1792iVellinge(M)(VellingeCI:1(1756-1800)Bild69/sid125). Död28jan1837i37,Vellinge(M)(VellingeCI:2(1801-1846)Bild119/sid115). 1792VellingeFödda 5.Aprild.2föddesiHwellingeenflickasomdöptesd.3ejusd.Kjerstina,fadrenRusthållarenLarsAndersson, modrenHannaBengtsDotter.Susc:SwenLarshustru,BengtaBengtsDotter,fadrenSwenLarsson,SwenAndersson, allaiHwellinge. 1837VellingeDöda Dödadag:Jan,28.Begrafn.dag:Febr.12.DeDödasStånd,namnochhemvist:Åb.TrulsSvenssonspåN:o37 Hust:KerstiLarsd:riHvellinge.Gifteqk:1.Sjukdom:Brösrsjukdom.Ålder:44år,9m,26dagar. 1808VellingeDöda S.D.(Jan.d.3:dje)wigdesDrängenochRusthållarenTrulsSwenssonwidPiganKerstinaLarsdtri Hwellinge.

 

 

  SVAR 2016-08-15 21:38

Hej Birgitta,

Jag gör ett nytt försök, så får vi se om det blir läsbart.

Hälsningar,

Anders

 

 

Sven Trulsson.


Husman i 18, Eskilstorp (M).


Rusthållare i 38, Vellinge (M).


Född omkring 1726.


Död 24 jun 1791 i 38, Vellinge (M) (Vellinge CI:1 (1756-1800) Bild 67 / sid 121).

 

Levnadsbeskrivning  1791 Vellinge Döda


  6. Juni d. 24 dödde i Hwellinge Rusthållaren Sven Trulsson, som begrofs d. 3 Juli. Åldren 63 år, sjukdomen hetsig feber.


  1791 Bouppteckning Skytts häradsrätt FIIa:26, sid 1073


  Efterlämnar Änkan Hanna Olsdotter och bröstarvingarna sonen Ola 26, Truls 16, dottern Bengta 24 och Karna 18 år gamla. Myndige sonen själv närvarande och å änkans wägnar war tilstädes Broder Sonen Ola Jönsson i Trelleborg, samt å de omyndigas, at bewaka deras rätt infant sig Åboen och Rusthållaren Pehr Nilsson i Hwellinge.


Gift 22 nov 1761 i Eskilstorp (M) (Eskilstorp CI:1 (1726-1806) Bild 520 / sid 47) med

 


Hanna Olsdotter.


Född omkring 1726.


Död av vattusot 7 jun 1802 i 38, Vellinge (M) (Vellinge CI:2 (1801-1846) Bild 10 / sid 4).  1802 Vellinge Döda


  6. Junij d: 7 dog afl: Rusth: Sven Truls änka som begrofs d: 20 ejusdem, ålldren 65 år, sjukdomen Vattusot.  1761 Eskilstorp Vigda


  d. 22 Now: el: Dom: 27 post Trinitatis wigdes Tienstdrengen Swen Trulson med des kiäresta Hanna Olsdotter.

 

Barn       Ola Svensson.


Skattedomkyrkohemmansåbo i 5, Fuglie (M).


Född 20 feb 1765 i 18, Eskilstorp (M) (Eskilstorp CI:1 (1726-1806) Bild 420 / sid 37).


Död 30 jan 1832 i 5, Fuglie (M) (Fuglie CI:2 (1801-1846) Bild 82 / sid 78).  1765 Eskilstorp Födda


  d. 22 Februarii döptes Huusmannens Swen Trulssons och des hustrus Sohn Nom: Ola. Suscept: Präste Bondehustrun Karna Anders Hans. Testes: Rusthållaren Swen Perss:, Huusmannen Swen Jönss:, Änkan Bengta Ola Jöns och hustru Bengta Persons.


  1832 Fuglie Döda


  Dödsdag: Jan. 30. Begrafn. dag: Febr. 12. De Dödas Stånd namn och hemvist: f. Åb. å N:o 5 Ola Swensson i Fuglie. Gift m.k: 1. Sjukdom: Ålderdomsbräckligh. Ålder: 66 år 11 m.Gift 12 aug 1798 i Fuglie (M) (Fuglie CI:1 (1756-1800) Bild 96 / sid 105) med Kerstina Jönsdotter.


Född 10 apr 1775 i 5, Fuglie (M) (Fuglie CI:1 (1756-1800) Bild 33 / sid 28).


Död 1 okt 1845 i 5, Fuglie (M) (Fuglie CI:2 (1801-1846) Bild 122 / sid 118).  1775 Fuglie Födda


  Aprilis d. 10 föddes i Fuglie en flicka, döptes Chirstina d. 14 dito. Pat: Rusthollaren Jöns Swensson, Mat: Hanna Trulsdott: Susc: Bengt Anders hustru Ingar. Spons: Pär Hansson, Mats Pärsson, Hans Olsson, samt Anders Swens, Hans Pärs ock Truls Ols hustrur alla af Fuglie by.


  1845 Fuglie Döda


  Döds dag: Oct. 1. Begrfn. dag: Oct. 12. De dödas Stånd, namn och hemv: Undant. Enk. Kjersti Jönsdotter på N:o 5 Fuglie. Enka: 1. Sjukdom: Ålderdom. Ålder: 70 år, 5 m och 21 dagar.  1798 Fuglie Vigda


  4:o Dom: 5 p. T. el:r d. 8 Juli lystes första gång til ägtenskap för Drängen och Domkyrkhemmans Åboen i Fuglie Ola Svensson och Pigan Kerstina Jöns Dotter därsamastädes. Ola Svensson är 34 år gl fadren framlidne Rusthållaren i Hwellinge Sven Trulsson, modren Hanna Ols Dotter lefver. Kjerstina är 22 år gl. fadren förra Domkyrckohemmans Åboen Jöns Svensson lefver, modren - - - är död vederbörande lämna sitt Bifall til ägtenskapets fullbordande.


  At förenämnde Contrahenter ej äro i annan ägtenskaps förbindelse el. inom de förbudna leder beslegtade intyga


  Roll Pärsson, Lars Mårtensson


  Dom 10 p. T el. d. 12 aug. wigdes detta brudpar i Fugl. Kyrcka.

 

              Bengta Svensdotter.


Född 31 okt 1766 i 18, Eskilstorp (M) (Eskilstorp CI:1 (1726-1806) Bild 450 / sid 40).  1766 Eskilstorp Födda


  Festo Omnium Sactor: döptes Huusmannen Swen Trulssons och des hustrus Hanna Olsdotters Pigo Barn Nom: Bengta, föddes d. 31(?) oct: Suscept: hustru Karna Lars Swens från Hökiöpinge. Testes: Rusthållarna Swen Perss:, Hans Måns:, gamla Nels Olss:, hustru Bengta Per Hans och Pig: Ingar Nelsdotter alla uti Eskelstorp.Gift 29 apr 1798 i Vellinge (M) (Vellinge CI:1 (1756-1800) Bild 123 / sid 233) med Tomas Adamsson.


Rusthållare i 38, Vellinge (M) (Vellinge AI:1 (1786-1808) Bild 171 / sid 165).


Född 19 maj 1769 i Kyrkoköpinge (M) (Kyrkoköpinge CI:1 (1689-1838) Bild 520 / sid 97).  1769 Kyrkoköpinge Födda


  d. 19 (maii) föddes et drängbarn i K: Kiöpinge fadren Adam Ohlson, modren Marna Pers dotter som d. 21 Ejusdem till dopp framhafdes af Adam Ohls moster wid Namn Bengta uti Wilie och blef kallad Tommas. Test. Mårten Anderson, Mölnaren Jacob Hanson, drängen Ohla Nilson, Nils Lars hustru Elna Rasmus dotter, Jöns Mickels hustru Elna Hans dotter alla af K. Kiöpinge by.  1798 Vellinge Vigda


  1:o. Palm Söndagen eller d. 1 April lystes 1:sta gång til ägtenskap för Drängen och Rusthållaren Thomas Admsson ifrån Pile af Tygelsjö församling och Pigan Bengta Swensdotter här af Byen. Thomas Adamsson är 28 år gl. född i Kyrkoköpinge, fadren Hästhemmans Åboen Adam Olsson därstädes är död, modren Marna Pärs Dotter lefver och är nu gift med David Nilsson frälse Åbo i Lockarp. Bengta Svens Dotter är 33 år gl. född /här/ af afledne Rusthållaren Sven Trulsson här i Byen och dess hustru Hanna Ols Dotter som lefwer. Thomas Adamsson upvisar behörig Lysnings sedel fron H:r Prosten Holst i Tygelsjö och Bengtas moder och närmaste anhörige Lämna bifall til giftermålets fullbordande.


  At förenemnde Contrahenter hwarken äro med hwarandra inom de förbudna leder beslägtade, eller med någon anna weterligen förlofvade intyga


  Pähr Nillson, Jep Larsson


  3:dje Söndagen efter Påsk blef detta Brudepar wigdt i Hwellinge Kyrka el. d: 29 april.

 

              Karna Svensdotter.


Född 5 apr 1773 i Vellinge (M) (Vellinge CI:1 (1756-1800) Bild 37 / sid 63).


Död av bröstfeber 20 jun 1827 i Västra Klagstorp (M) (Västra Klagstorp CI:1 (1753-1861) Bild 1730 / sid 168).  1773 Vellinge Födda


  April d. 5 föddes i Hwellinge en flicka, döptes Karna, d. 9 dito Pat: Rusthållaren Swen Trulsson, mat: Hanna Olsdotter. Susc: Lars Larssons hustru Hanna. Spons: Pär Rolsson, Bengt Eriksson, Hans Larsson, samt Ola Jöns Siöborgs ock Pär Truls hustrur, alla af Hwellinge.


  1827 Västra Klagstorp Döda


  Dödsdag: Junii, 20. Döde: 24/6 begrofs Åbon å N:o 16 Ola Jöns hust: Karna Svensd:. Sjukdom: bröstvattens. År: 54. mån: 2. dag. 15.Gift 1:o 6 mar 1803 i Vellinge (M) (Vellinge CI:2 (1801-1846) Bild 159 / sid 155) med Nils Jönsson.


Åbo i 5, Fuglie (M).


Född omkring 1759.


Död 25 okt 1807 i 5, Fuglie (M) (Fuglie CI:2 (1801-1846) Bild 17 / sid 13).  1807 Fuglie Döda


  20) Oct. d. 25 dog Domkyrkohemmans Åboen Nils Jönsson som begrofs d. 6 Nov. ålder 48 år sjukdomen hetsig feber bröstsjuka.  1803 Vellinge Vigda


  1:o Andre Söndagen i fastan wigdes Domkyrkohemmans Åboen Nils Jönsson i Fuglie med Pigan Karna Svensd:r i Hvellinge.Gift 2:o 20 nov 1808 i Västra Klagstorp (M) (Västra Klagstorp CI:1 (1753-1861) Bild 1150 / sid 110) med Ola Jönsson.


Åbo i 16, Västra Klagstorp (M).


Född 16 jan 1777 i Hyllie (M) (Hyllie/Limhamn CI:2 (1768-1814) Bild 780 / sid 43).


Död 9 maj 1853 i 16, Västra Klagstorp (M) (Västra Klagstorp CI:1 (1753-1861) Bild 2660 / sid 269).  1777 Hyllie Födda


  Månad: Januarii. Dag: 16. Föddes Rusthållarens i Hulie Jöns Mårtens Son /Mårten/ Ola. Hölts wid dopet af Fru Corporalskan Siöberg. Witnen Rusthållaren Jöns Persson och Nils Larsson, drängen Ola Mårtensson, Frälsebondehustrun Elna Andersdoter och Anna Nils Ols alla af Hulje, 23 år gl:. Födda: 1.


  1853 Västra Klagstorp Döda


  Månad: Maj. döds dag: 8. Begr: dag: 16/5. Namn: Enklingen och Undantagsm. Ola Jönsso å N:o 16. Dödsorsak: Ålderdom. Ålder: 77. Enkling: 1.  1808 Västra Klagstorp Vigda


  d. 20 Now: dr och frälseåboen Ola Jönsson och änckan Karna Swensdotter.

 

              Truls Svensson.


Åbo i 37, Vellinge (M).


Född 19 jul 1775 i Vellinge (M) (Vellinge CI:1 (1756-1800) Bild 40 / sid 69).


Död 31 okt 1862 i Vellinge (M) (Vellinge CI:6 (1861-1884) Bild 86 / sid 82).  1775 Vellinge Födda


  Julio d. 19 föddes i Hwellinge en gosse döptes d. 23 dito, nämdes Truls, Pat: Swen Trulsson, mat: Hanna Olsdott: Susc: Ola Jöns hustru Ingar. Spons: Bengt Eriksson, Pär Trulsson, samt Hans Lars ock Siöbergs hustrur, alla från Hwellinge by.


  1862 Vellinge Döda


  Inskrifningsnumer: 19. Döds- månad: October. dag: 31. Begrafnings- månad: Nov. dag: 17. Kön man-: 1. De aflidnes namn, stånd, ...: f. d. Åboen Truls Svensson. Ålder vid dödsfallet. År: 87. mån: 3. dag: 19. Icke gift, gift, ...: Enkling. Dödsorsak: . Enligt betyg N:o af Läkare: -. Döde i välgörenhets-, sjukvårds-: -. Folio uti Husförhörsboken: 167. Särskilda anteckningar: Den äldste i pastoratet.Gift 3 jan 1808 i Vellinge (M) (Vellinge CI:2 (1801-1846) Bild 161 / sid 157) med Kerstina Larsdotter.


Född 2 apr 1792 i Vellinge (M) (Vellinge CI:1 (1756-1800) Bild 69 / sid 125).


Död 28 jan 1837 i 37, Vellinge (M) (Vellinge CI:2 (1801-1846) Bild 119 / sid 115).  1792 Vellinge Födda


  5. April d. 2 föddes i Hwellinge en flicka som döptes d. 3 ejusd. Kjerstina, fadren Rusthållaren Lars Andersson, modren Hanna Bengts Dotter. Susc: Swen Lars hustru, Bengta Bengts Dotter, fadren Swen Larsson, Swen Andersson, alla i Hwellinge.


  1837 Vellinge Döda


  Döda dag: Jan, 28. Begrafn. dag: Febr. 12. De Dödas Stånd, namn och hemvist: Åb. Truls Svenssons på N:o 37 Hust: Kersti Larsd:r i Hvellinge. Gifte qk: 1. Sjukdom: Brösrsjukdom. Ålder: 44 år, 9 m, 26 dagar.  1808 Vellinge Döda


  S. D. (Jan. d. 3:dje) wigdes Drängen och Rusthållaren Truls Swensson wid Pigan Kerstina Larsdtr i Hwellinge.

 

  SVAR 2016-08-15 21:54

Test av PDF

  SVAR 2016-08-15 21:56

Fungerar tydligen inte på något sätt. Skicka e-post direkt så får du en läsbar utskrift.

Hälsningar,

Anders

  SVAR 2016-08-15 22:06

En sista test.

 

15 aug 2016                                                       Sida 1
------------------------------------------------------------------------
Sven Trulsson.
   Husman i 18, Eskilstorp (M).
   Rusthållare i 38, Vellinge (M).
   Född omkring 1726.
   Död 24 jun 1791 i 38, Vellinge (M) (Vellinge CI:1 (1756-1800) Bild 67
   / sid 121).
------------------------------------------------------------------------
Levnadsbeskrivning
   1791 Vellinge Döda
   6. Juni d. 24 dödde i Hwellinge Rusthållaren Sven Trulsson, som
   begrofs d. 3 Juli. Åldren 63 år, sjukdomen hetsig feber.
   1791 Bouppteckning Skytts häradsrätt FIIa:26, sid 1073
   Efterlämnar Änkan Hanna Olsdotter och bröstarvingarna sonen Ola 26,
   Truls 16, dottern Bengta 24 och Karna 18 år gamla. Myndige sonen
   själv närvarande och å änkans wägnar war tilstädes Broder Sonen Ola
   Jönsson i Trelleborg, samt å de omyndigas, at bewaka deras rätt
   infant sig Åboen och Rusthållaren Pehr Nilsson i Hwellinge.
------------------------------------------------------------------------
Gift 22 nov 1761 i Eskilstorp (M) (Eskilstorp CI:1 (1726-1806) Bild 520
/ sid 47) med
   Hanna Olsdotter.
   Född omkring 1726.
   Död av vattusot 7 jun 1802 i 38, Vellinge (M) (Vellinge CI:2
   (1801-1846) Bild 10 / sid 4).

   1802 Vellinge Döda
   6. Junij d: 7 dog afl: Rusth: Sven Truls änka som begrofs d: 20
   ejusdem, ålldren 65 år, sjukdomen Vattusot.

   1761 Eskilstorp Vigda
   d. 22 Now: el: Dom: 27 post Trinitatis wigdes Tienstdrengen Swen
   Trulson med des kiäresta Hanna Olsdotter.
BarnOla Svensson.
   Skattedomkyrkohemmansåbo i 5, Fuglie (M).
   Född 20 feb 1765 i 18, Eskilstorp (M) (Eskilstorp CI:1 (1726-1806)
   Bild 420 / sid 37).
   Död 30 jan 1832 i 5, Fuglie (M) (Fuglie CI:2 (1801-1846) Bild 82 /
   sid 78).

   1765 Eskilstorp Födda
   d. 22 Februarii döptes Huusmannens Swen Trulssons och des hustrus
   Sohn Nom: Ola. Suscept: Präste Bondehustrun Karna Anders Hans.
   Testes: Rusthållaren Swen Perss:, Huusmannen Swen Jönss:, Änkan
   Bengta Ola Jöns och hustru Bengta Persons.
   1832 Fuglie Döda
   Dödsdag: Jan. 30. Begrafn. dag: Febr. 12. De Dödas Stånd namn och
   hemvist: f. Åb. å N:o 5 Ola Swensson i Fuglie. Gift m.k: 1. Sjukdom:
   Ålderdomsbräckligh. Ålder: 66 år 11 m.
   Gift 12 aug 1798 i Fuglie (M) (Fuglie CI:1 (1756-1800) Bild 96 / sid
   105) med Kerstina Jönsdotter.
   Född 10 apr 1775 i 5, Fuglie (M) (Fuglie CI:1 (1756-1800) Bild 33 /
   sid 28).
   Död 1 okt 1845 i 5, Fuglie (M) (Fuglie CI:2 (1801-1846) Bild 122 /
   sid 118).

   1775 Fuglie Födda
   Aprilis d. 10 föddes i Fuglie en flicka, döptes Chirstina d. 14 dito.
   Pat: Rusthollaren Jöns Swensson, Mat: Hanna Trulsdott: Susc: Bengt
   Anders hustru Ingar. Spons: Pär Hansson, Mats Pärsson, Hans Olsson,
   samt Anders Swens, Hans Pärs ock Truls Ols hustrur alla af Fuglie by.


 

 

15 aug 2016                                                       Sida 2
------------------------------------------------------------------------
   1845 Fuglie Döda
   Döds dag: Oct. 1. Begrfn. dag: Oct. 12. De dödas Stånd, namn och
   hemv: Undant. Enk. Kjersti Jönsdotter på N:o 5 Fuglie. Enka: 1.
   Sjukdom: Ålderdom. Ålder: 70 år, 5 m och 21 dagar.

   1798 Fuglie Vigda
   4:o Dom: 5 p. T. el:r d. 8 Juli lystes första gång til ägtenskap för
   Drängen och Domkyrkhemmans Åboen i Fuglie Ola Svensson och Pigan
   Kerstina Jöns Dotter därsamastädes. Ola Svensson är 34 år gl fadren
   framlidne Rusthållaren i Hwellinge Sven Trulsson, modren Hanna Ols
   Dotter lefver. Kjerstina är 22 år gl. fadren förra Domkyrckohemmans
   Åboen Jöns Svensson lefver, modren - - - är död vederbörande lämna
   sitt Bifall til ägtenskapets fullbordande.
   At förenämnde Contrahenter ej äro i annan ägtenskaps förbindelse el.
   inom de förbudna leder beslegtade intyga
   Roll Pärsson, Lars Mårtensson
   Dom 10 p. T el. d. 12 aug. wigdes detta brudpar i Fugl. Kyrcka.
   Bengta Svensdotter.
   Född 31 okt 1766 i 18, Eskilstorp (M) (Eskilstorp CI:1 (1726-1806)
   Bild 450 / sid 40).

   1766 Eskilstorp Födda
   Festo Omnium Sactor: döptes Huusmannen Swen Trulssons och des hustrus
   Hanna Olsdotters Pigo Barn Nom: Bengta, föddes d. 31(?) oct: Suscept:
   hustru Karna Lars Swens från Hökiöpinge. Testes: Rusthållarna Swen
   Perss:, Hans Måns:, gamla Nels Olss:, hustru Bengta Per Hans och Pig:
   Ingar Nelsdotter alla uti Eskelstorp.
   Gift 29 apr 1798 i Vellinge (M) (Vellinge CI:1 (1756-1800) Bild 123 /
   sid 233) med Tomas Adamsson.
   Rusthållare i 38, Vellinge (M) (Vellinge AI:1 (1786-1808) Bild 171 /
   sid 165).
   Född 19 maj 1769 i Kyrkoköpinge (M) (Kyrkoköpinge CI:1 (1689-1838)
   Bild 520 / sid 97).

   1769 Kyrkoköpinge Födda
   d. 19 (maii) föddes et drängbarn i K: Kiöpinge fadren Adam Ohlson,
   modren Marna Pers dotter som d. 21 Ejusdem till dopp framhafdes af
   Adam Ohls moster wid Namn Bengta uti Wilie och blef kallad Tommas.
   Test. Mårten Anderson, Mölnaren Jacob Hanson, drängen Ohla Nilson,
   Nils Lars hustru Elna Rasmus dotter, Jöns Mickels hustru Elna Hans
   dotter alla af K. Kiöpinge by.

   1798 Vellinge Vigda
   1:o. Palm Söndagen eller d. 1 April lystes 1:sta gång til ägtenskap
   för Drängen och Rusthållaren Thomas Admsson ifrån Pile af Tygelsjö
   församling och Pigan Bengta Swensdotter här af Byen. Thomas Adamsson
   är 28 år gl. född i Kyrkoköpinge, fadren Hästhemmans Åboen Adam
   Olsson därstädes är död, modren Marna Pärs Dotter lefver och är nu
   gift med David Nilsson frälse Åbo i Lockarp. Bengta Svens Dotter är
   33 år gl. född /här/ af afledne Rusthållaren Sven Trulsson här i Byen
   och dess hustru Hanna Ols Dotter som lefwer. Thomas Adamsson upvisar
   behörig Lysnings sedel fron H:r Prosten Holst i Tygelsjö och Bengtas
   moder och närmaste anhörige Lämna bifall til giftermålets
   fullbordande.
   At förenemnde Contrahenter hwarken äro med hwarandra inom de förbudna
   leder beslägtade, eller med någon anna weterligen förlofvade intyga
   Pähr Nillson, Jep Larsson
   3:dje Söndagen efter Påsk blef detta Brudepar wigdt i Hwellinge Kyrka
   el. d: 29 april.
   Karna Svensdotter.
   Född 5 apr 1773 i Vellinge (M) (Vellinge CI:1 (1756-1800) Bild 37 /

 

15 aug 2016                                                       Sida 3
------------------------------------------------------------------------
   sid 63).
   Död av bröstfeber 20 jun 1827 i Västra Klagstorp (M) (Västra
   Klagstorp CI:1 (1753-1861) Bild 1730 / sid 168).

   1773 Vellinge Födda
   April d. 5 föddes i Hwellinge en flicka, döptes Karna, d. 9 dito Pat:
   Rusthållaren Swen Trulsson, mat: Hanna Olsdotter. Susc: Lars Larssons
   hustru Hanna. Spons: Pär Rolsson, Bengt Eriksson, Hans Larsson, samt
   Ola Jöns Siöborgs ock Pär Truls hustrur, alla af Hwellinge.
   1827 Västra Klagstorp Döda
   Dödsdag: Junii, 20. Döde: 24/6 begrofs Åbon å N:o 16 Ola Jöns hust:
   Karna Svensd:. Sjukdom: bröstvattens. År: 54. mån: 2. dag. 15.
   Gift 1:o 6 mar 1803 i Vellinge (M) (Vellinge CI:2 (1801-1846) Bild
   159 / sid 155) med Nils Jönsson.
   Åbo i 5, Fuglie (M).
   Född omkring 1759.
   Död 25 okt 1807 i 5, Fuglie (M) (Fuglie CI:2 (1801-1846) Bild 17 /
   sid 13).

   1807 Fuglie Döda
   20) Oct. d. 25 dog Domkyrkohemmans Åboen Nils Jönsson som begrofs d.
   6 Nov. ålder 48 år sjukdomen hetsig feber bröstsjuka.

   1803 Vellinge Vigda
   1:o Andre Söndagen i fastan wigdes Domkyrkohemmans Åboen Nils Jönsson
   i Fuglie med Pigan Karna Svensd:r i Hvellinge.
   Gift 2:o 20 nov 1808 i Västra Klagstorp (M) (Västra Klagstorp CI:1
   (1753-1861) Bild 1150 / sid 110) med Ola Jönsson.
   Åbo i 16, Västra Klagstorp (M).
   Född 16 jan 1777 i Hyllie (M) (Hyllie/Limhamn CI:2 (1768-1814) Bild
   780 / sid 43).
   Död 9 maj 1853 i 16, Västra Klagstorp (M) (Västra Klagstorp CI:1
   (1753-1861) Bild 2660 / sid 269).

   1777 Hyllie Födda
   Månad: Januarii. Dag: 16. Föddes Rusthållarens i Hulie Jöns Mårtens
   Son /Mårten/ Ola. Hölts wid dopet af Fru Corporalskan Siöberg. Witnen
   Rusthållaren Jöns Persson och Nils Larsson, drängen Ola Mårtensson,
   Frälsebondehustrun Elna Andersdoter och Anna Nils Ols alla af Hulje,
   23 år gl:. Födda: 1.
   1853 Västra Klagstorp Döda
   Månad: Maj. döds dag: 8. Begr: dag: 16/5. Namn: Enklingen och
   Undantagsm. Ola Jönsso å N:o 16. Dödsorsak: Ålderdom. Ålder: 77.
   Enkling: 1.

   1808 Västra Klagstorp Vigda
   d. 20 Now: dr och frälseåboen Ola Jönsson och änckan Karna
   Swensdotter.
   Truls Svensson.
   Åbo i 37, Vellinge (M).
   Född 19 jul 1775 i Vellinge (M) (Vellinge CI:1 (1756-1800) Bild 40 /
   sid 69).
   Död 31 okt 1862 i Vellinge (M) (Vellinge CI:6 (1861-1884) Bild 86 /
   sid 82).

   1775 Vellinge Födda
   Julio d. 19 föddes i Hwellinge en gosse döptes d. 23 dito, nämdes
   Truls, Pat: Swen Trulsson, mat: Hanna Olsdott: Susc: Ola Jöns hustru
   Ingar. Spons: Bengt Eriksson, Pär Trulsson, samt Hans Lars ock
   Siöbergs hustrur, alla från Hwellinge by.
   1862 Vellinge Döda

anders@dis-syd.se

 

 

15 aug 2016                                                       Sida 4
------------------------------------------------------------------------
   Inskrifningsnumer: 19. Döds- månad: October. dag: 31. Begrafnings-
   månad: Nov. dag: 17. Kön man-: 1. De aflidnes namn, stånd, ...: f. d.
   Åboen Truls Svensson. Ålder vid dödsfallet. År: 87. mån: 3. dag: 19.
   Icke gift, gift, ...: Enkling. Dödsorsak: . Enligt betyg N:o af
   Läkare: -. Döde i välgörenhets-, sjukvårds-: -. Folio uti
   Husförhörsboken: 167. Särskilda anteckningar: Den äldste i
   pastoratet.
   Gift 3 jan 1808 i Vellinge (M) (Vellinge CI:2 (1801-1846) Bild 161 /
   sid 157) med Kerstina Larsdotter.
   Född 2 apr 1792 i Vellinge (M) (Vellinge CI:1 (1756-1800) Bild 69 /
   sid 125).
   Död 28 jan 1837 i 37, Vellinge (M) (Vellinge CI:2 (1801-1846) Bild
   119 / sid 115).

   1792 Vellinge Födda
   5. April d. 2 föddes i Hwellinge en flicka som döptes d. 3 ejusd.
   Kjerstina, fadren Rusthållaren Lars Andersson, modren Hanna Bengts
   Dotter. Susc: Swen Lars hustru, Bengta Bengts Dotter, fadren Swen
   Larsson, Swen Andersson, alla i Hwellinge.
   1837 Vellinge Döda
   Döda dag: Jan, 28. Begrafn. dag: Febr. 12. De Dödas Stånd, namn och
   hemvist: Åb. Truls Svenssons på N:o 37 Hust: Kersti Larsd:r i
   Hvellinge. Gifte qk: 1. Sjukdom: Brösrsjukdom. Ålder: 44 år, 9 m, 26
   dagar.

   1808 Vellinge Döda
   S. D. (Jan. d. 3:dje) wigdes Drängen och Rusthållaren Truls Swensson
   wid Pigan Kerstina Larsdtr i Hwellinge.
------------------------------------------------------------------------

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies