genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Michelsson Kinberg, Knut, Malmö, levde 1728-17362015-07-03 08:28

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=45134
2013-05-11 07:59 

Här fortsätter diskussionen om Knut Michelsson Kinberg. Tidigare inlägg finns under

http://forum.scangen.se/?svar=42414
  SVAR 2013-05-11 21:26

Hej alla släktforskare

Nu har jag hittat något riktigt intressant. Knut Kinberg heter Knut Michelsson Kinberg således heter Knuts far Michel i förnamn. Det kanske skall vara Mikael i dag. Urmakaren som Knut arbetade som gesäll heter Jonas Grundh i Malmö han är född 1709 och Knut arbetade hos honom 1728-1736. 1736 begärde Knut avsked hos urmakaren Grundh och tog tjänst i Simrishamn hos en köpman Adolf. Allt det här hittar du i:
MALMÖ STAD RÅDHUSRÄTT OCH MAGISTRAT AIAA.90 (1736-1736) Bild 350, Bild4720/sid819, Bild 4730/sid 821 AD.

Nu finns det lite mer att bita i för att få fram Knuts födelse och hans föräldrar. Välkomna att deltaga i jakten.

Örjan
  SVAR 2013-05-12 08:29

Hej igen

Här kommer en moderniserad översättning till nutida svenska. Det handlar om Knuts borttappade avskedsattest från urmakaren Jonas Grundh i Malmö. Texten är justerad med andra kända uppgifter.

Till följe af herr baronens, generallöjtnantenss, landshövdingens ochöverkommendantens resolution av d. 25 hujus, företogs i dag rannsakning uti herr löjtnantens Krassous närvaro,angående gossen Knut Michelsson Kinberg, som äskas till krigstjänsten, varvid en artillerikarl Jöns Hartelius efter samma resolutions innehåll bör edeligen avhöras såsom vittne, beträffande den omständigheten, om det av urmakaren Grundh till Knut utgivna avsked är skriveit så långt tillbaka, som det är daterat. Knut Kinbergs närvarandes, 22 år gammal, yttrade sig att han uti åtta år tjänat hos urmakaren Grundh, uti mars månad sistlidne bekommit sitt avsked, varpå han antagit tjänst hos en köpman i Simrishamn Adolf benämnd, men som detta avskedspasset bortkommit honom, så har han begärt ett annat i ställe, vilket nyligen blivit skrivet av artillerikarlen Hartelius.
Urmakaren Grund besannade det samma, med betygande att så passerat; härpå inkallades Jöns Hartelius, som säger sig nu heta Hartman, vilket ojävat avlade vittneseden med hand på bok: berättades därpå, att han för ungefär sex dagar sedan skrivit bemälte avskedspass på Grunds begäran, men att det finnes daterat d. 20 mars sistlidne har kommit därav, att Knut Kinberg förlorat det avsked som Grundh förut meddelat honom, nämligen uti mars månad, vilket vittet vid samma tid även skrivit, betygandes att det förkomna avskedet innehållit den omständigheten, at Knut ställt sig troget och väl, men att det just vid botim sålunda varit skrivit, som det nu  producerade eller sist skrivne avskedspasset, det kan vittnet intet säga. Uppläses. Togo avträde. Detta protokoll skall extraheras och uti landskansliet levereras.

Örjan


  SVAR 2013-05-12 09:11

Hej!

Väldigt intressant. Jag tänkte just sammanfatta innehållet, men du har redan fått hjälp med en avskrift. En liten korrigering: köpmannen i Simrishamn heter Aldorph.

Vi får här veta att Knuts far hetat Michel eller Mikael, att han redan som 14-åring får tjänst hos Grund i Malmö ca 1728 och att han av någon anledning "äskas till krigstjänsten" 1736. Därav blev ju inget.

Tyvärr hittar jag ingen Michel Kinberg i våra tidigare diskussioner... Märkligt nog inte heller några barn till Knut med namnet Michel/Mikael. Och varför är det Jöns Hartelius/Hartman som skriver anskedsintyget? Behövde Grund skrivhjälp måhända?
  SVAR 2013-05-12 10:32

Örjan!
Vad roligt, nu vet vi att Knuts far hette Michel i förnamn!  Då är väl frågan vilken anknytning Knut hade till Simrishamnsköpmannen Christopher Aldorph, hade Aldorph också ett förflutet i Malmö?

Anders A
  SVAR 2013-05-12 10:54

Hej Örjan,

Vilket otroligt fint fynd du har gjort!! Mycket intressant.
Förutom faderns förnamn har vi nu också en mer tillförlitlig åldersuppgift.
Det blir spännande att se var nästa ledtråd för oss.

Tanken att han skulle vara bror till Lars Svensson Kinberg kan vi nu avfärda. Var de kusiner?
Isåfall letar vi efter två bröder Sven och Michel Kinberg.

Martin
  SVAR 2013-05-12 12:38

Hej Örjan med flera
Det var ju för jädra härligt att du hittade detta. Tack och lov att Knut slarvade bort den första attesten för en massa år sedan.
Nu finns det äntligen något att gå på.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-05-12 16:09

Hej alla

Nu är jag tillbaka. Ja det här var verkligen roligt för oss alla som har bidragit till att vi har kommit så här långt. Jag satt som jag brukar göra, jag sökte i AD efter Knut i domböckerna och året 1736. Då fick jag upp början av domboken och där fanns ett register från A till Ö och jag sökte då på K och fick upp Knut Kinberg i tydlig text med hänvisning till sida.Sedan var det bara att bläddra fram till 819.
Den här köpmannen Aldorph borde väl finnas i mantalslängd i Simrishamn. Nu finns det möjlighet till nya infallsvinklar.

Hälsningar

Örjan
  SVAR 2013-05-12 16:09

Hej Örjan
Vad roligt att du hitta detta.
Det är ju inte säkert att fader heter Kinberg i efternamn
Jag har letat överallt under tiden men jag har inte skrivit något när det inte är av värde
mvh
Anita

  SVAR 2013-05-12 20:37


Den konsterfarne urmakaren Jonas Grund i Malmö var först gift 13.8.1711 med Stina Maria von Vörden, utan några barn, och sedan gift en andra gång 27.5.1713 med handelsmannen Erik Öhrbergs dotter Sara Catharina Öhrberg. Allt enligt Malmö St Petri vigsellängd (s62,74). Familjen bor enligt mantalsängderna på #409, i femte roten:
1714: Erik Öhrberg enkl Dräng Piga
1720: urmakaren Grundh Hustru Piga
1721: urmakaren Jonas Grundt Hustru Piga
1722: Jonas Grund Hustru Piga
1724: Jonas Grun Hustru Piga
1727: Jonas Grund och hustru, piga Marna
1728: Jonas Grund och hustru, piga Marna
1730: Jonas Grund och hustru, piga Cattarina
1742: Jonas Grund, ogift
1743: urmakaren Jonas Grund
1744: urmakaren Grund
Inget tyder på något släktskap med Knut Kinberg, men det går inte att utesluta.
  SVAR 2013-05-12 20:43

Hej igen

Den snälle köpmannen Christopher Aldorph som anställde Knut var samma person som var dopvittne när Knuts anda dotter föddes Elna Magdalena f. 1740-12-05 i Simrishamn CI:1 (1724-1759) Bild 64/sid 119 AD.

Örjan
  SVAR 2013-05-12 22:25

Men denne köpmannen (borgaren)  Cristopher Aldorph finns inte Simrishamns mantalslängder för den här tiden, och namnet Aldorph är märkvärdigt anonymt, det tyder kanske på att han kan vara av utländsk härkomst - tysk?  Hur som helst gifter han sig 1740 med en dotter till Paradis-släkten på Österlen. Han är ju också, som Örjan påpekar, dopvittne när Knuts dotter föds. Att Knut söker (eller erbjuds) anställning hos denne Aldorph kan man ju fundera över. Vad för slags köpenskap handlade det om, Knut var ju urmakare! Kan dom ha varit "kompisar" sedan Malmötiden? Någon slags nära relation har dom väl haft.

Anders A
  SVAR 2013-05-13 08:33

Jag har fått tag i ett intressant tidsdokument från Knuts tid som klockare i Ullstorp och Bollerup.
Det här är ett brev skrivet av kyrkoherden Nils Wankif i Ullstorp, daterat Toatp 1780 22/1 (prästgården låg i denna by), och skickades till biskopen.

Lunds domkapitels arkiv, vol. FIIja:15 
Kyrkoherden berättar i brevet lite allmänt om klockareinrättningen i pastoratet Ullstorp & Bollerup, han nämner att där var en ordinarie klockare och inte klockaresubstitut, samt att där fanns klockarebod (alltså en särskild klockaregård). Där fanns ingen skolinrättning, utan församlingarna höll en skolmästare över vintern. Klockaren undervisade även barnen i byarna skiftesvis på kvällarna och då dagen räckte till, samt om sommaren i kyrkorna efter sista förrättad gudstjäns. I pastoratet fanns inget orgelverk. Klockaren tvingades avlämna 3 daler silvermynt eller 24 skilling till skolan i Ystad, men lönades av församlingarna med 3 tunnor och 2 skeppor råg, samt 10 tunnor och 1 skeppa korn samt 2 skeppor av de vanliga offren. Pastoratets klockarebod antecknades i jordeboken för 1/8 hemman, men gården sådde ej mer än 11 skeppor i församlingarnas tre vångar, och höstade bara upp emot 7 lass hö. När det gällde klockaren ( alltså Knut Kinberg, som dock inte nämns vid namn i brevet) berättar kyrkoherden att han var 66 år gammal, hade varit klockare i 36 år och hade gemensamt kallats av församlingarnas patronus, kyrkoherden och församlingen. Kyrkoherden antecknar även att
" har klockaren wäl tillförne kunnat åderlåta, men såsom ållderstegan wågar det icke nu. [....] Är klockaren kunnig i stycken som tiensten tillhöra och är ganska nyckter, beskedel: och på sin syssla upmärksam"

Örjan

  SVAR 2013-05-14 09:29

Om man googlar på namnet  Jöns Hartman får man upp en imponerande släktutredning. I personlistan finns bl.a. en Anna Mickelsdotter f. 1730, far soldaten Mickel Nilsson 1690-1732, mor Anna Jonsdotter   1683-1760. (väl värt att kolla)

Anders A
  SVAR 2013-05-14 21:40

 Hej! I DDSS hittade jag Mickel Nilsson, ryttare, död den 27 feb 1732 i Brönnestad församling. 
/Johan
  SVAR 2013-05-14 21:55

 Från DDSS: ryttaren Mickel Nillson gift med Anna Maria Jonasdotter den 9 oktober 1710 i Brönnesyad församling.
/Johan
  SVAR 2013-05-15 10:43

Tyvärr fick denne Mickel Nilsson ingen son som hette Knut.


Anders A
  SVAR 2013-05-15 10:43

Tyvärr fick denne Mickel Nilsson ingen son som hette Knut.


Anders A
  SVAR 2013-05-15 13:41

Det finns en hel del frågor man kan ställa sig i samband med Rådhusrättens protokoll 1736 28/6.
Varför finns inte namnet Knut Michelsson Kinberg med när han föds, i mantalslängderna, när han får barn, när han gifter sig, när han förekommer i domböcker och när han dör?

Varför blir han inte inkallad. Var det så att var man anställd blev man inte inkallad?

Vem är Christopher Aldorph?

Vem är artillerikarlen Jöns Hartelius?

Varför heter Jöns i rådhusrätten helt plötsligt Hartman?

Finns det någon som kan reda ut detta.

Örjan 

  SVAR 2013-05-15 14:41

På Disbyt (dis.se) har Henrik Mosén en uppgift om att Kristoffer A(h)ldorf sammanvigdes i Simrishamn 1740 med Anna Andersdotter Paradis i hennes andra äktenskap (gift först med Anders Månsson Areschoug).

Med vänlig hälsning
Ulf Hjelmqvist
  SVAR 2013-05-15 19:20

Ja det här stämmer säkert, det är samma person Handelsmannen Christopher Aldorph som erbjuder Knut arbete i Simrishamn. Christopher finns ju i Simrishamn 1736 när han erbjuder arbete och 1740 när han gifter sig den 1740-04-02. Trots detta finns han inte i mantalslängderna enligt Anders A. Jag själv har inte heller hittat honom där. Det här påminner mycket  om en annan Handelsman Lars Svensson Kinberg som bor, har familj och är skriven i Vanstad men gör affärer i Simrishamn. Det kan var så att Christopher bor och är skriven i kranssocknarna och att det är där vi ska söka.

Jag tror att Knut som var endast 14 år när han började som urmakaregesäll hos Jonas Grund i Malmö måste haft någon nära kontakt där och att han också haft en nära kontakt i Simrishamn när han sökte tjänst hos Christopher.
Anita du som har alla mantalslängderna kan du söka efter Christopher i grannsocknarna.

Örjan   
  SVAR 2013-05-15 19:25

Jag tror att vi kan hålla oss till Simrishamn!
Googla på : knut mickelsson-arreskow.  Eller slå upp: arreskow.se
På en av dessa sidor fick jag upp Knut Mickelsson född i Simrishamn, far Bengt Mickelsson, smed, mor Botilda Löfberg, men det gick inte att "hålla  kvar" den här sidan.

Ett mycket intressant material från Simrishamn, som jag inte har sett tidigare.

Anders A
  SVAR 2013-05-15 20:21

Hej Anders
Jag kollade lite på den häringa Knut.
Enligt Mattias Lohman så skall han heta Sjöbom i efternamn och sätter tofflorna 1737.
Kolla på http://www.mattiasloman.se/w/index.php?title=Sj%C3%B6bohm

Hilsen
Ronny
  SVAR 2013-05-16 08:52

Tyvärr jag hittar inte honom
Arreskow är en stor släkt i Simrishamn Oligerius Arreskow var kyrkoherde i Simrishamn  men jag hittar inget som anknyter till Kinberg

Anita
  SVAR 2013-05-16 11:27

Hej Anders A, Anita

Släkten Arreskow får du upp om du söker på Arreskow släktbok där finns 221 sidor om släkten men där finns ingen Mickelsson, söker du på Knut Mickelsson får du upp sidan Myheritage en man som dog på 1600-talet. Här finns inget släktsamband vad jag kan se.

Örjan
  SVAR 2013-05-16 12:12

Jo! Om man slår på : ansedel Knut Mickelsson, får man upp en sida med anknytning till släkten Arreskow. Antavlan visar en Knut Mickelsson född i Simrishamn, far smeden Bengt Mickelsson och mor Botilda Löfberg. Tyvärr så stämmer det inte riktigt eftersom Botilda är född 1661.

Så visst fanns det en Knut Mickelsson född i Simrishamn!

Anders A
  SVAR 2013-05-16 13:53

Örjan !

När du ändå rör dej i Malmös arkiv, gå tillbaka i tiden och se ifall du inte kan hitta bördssedeln för Knut.

Bengt i Borrby
  SVAR 2013-05-16 15:17

Anders A, den "Knut Mickelsson" du hittat heter ju egentligen Knut Bengtsson, son till smeden Bengt Mickelsson och Botilla Löfberg, som bodde i Yngsjö nr 15, Åhus. Två bröder till Knut kallade sig Sjöbom. Mer om denna släkt finns på Anbytarforum av bl a Niklas Hertzman. Sök på "Sjöbohm". Knut Bengtsson ska ha dött 1737 i Simrishamn. Misstänker att han varit uppe tidigare pga namnet Knut!

(se också Ronnys inlägg ovan, som fastnade i spamfiltret lite för länge...)

  SVAR 2013-05-16 18:52

Hej

Nu har jag hittat något som kan vara intressant. I Österlens Släkt- och Folklivsforskareförenings mantalslängder från Simrishamn 1733 finns Michell Bengtsson, hustru ( hustrun sängliggande) dom bodde på 3 rotan nr 19. Det här kan vara knuts far.

Örjan
  SVAR 2013-05-16 19:11

Det kan det vara  
 det måste vara han som dör 16/10 1737
Anita
  SVAR 2013-05-16 19:15

En Mickel Bengtsson gifter sig 1704 24/7 i Röddinge med Elna Knutsdotter. De borde ju ha en son Knut...
  SVAR 2013-05-16 22:27

Nu är det bara att hitta sonen Knut Michelsson Kinberg. Finns det någon som kan läsa texten födda 1713-1714 i Röddinge så kan kanske problemet vara löst.
Michel Bengtsson
Michel Född ?
Michel Vigd 1704 i Röddinge
Michel bor inte i Simrishamn 1708
Michel bor inte i Simrishamn 1713-1714, när Knut föds
Michel bor i Simrishamn 1728, Knut bor nu i Malmö hos Jonas Grund
Michel bor i Simrishamn 1733, Knut bor nu i Malmö hos Jonas Grund
Michel dör i Simrishamn 1737, Knut bor nu i Simrishamn 1 rotan nr 3

Örjan
  SVAR 2013-05-17 09:39

Hej

För att lättare komma vidare har jag gjort en sammanställning vad vi nu vet.

Örjan

Klicka för en större bild

2013-05-17_Knut_Michelsson_Kinberg.jpg
  SVAR 2013-05-17 13:10

Michel Bengtsson Fältberedare var född c1662 och dog i Simrishamn 1746, 84år gl. Hans hustru Appelona var född c1663 och dog i Simrishamn 1737, 74år gl. Som Örjan skriver ovan bodde Michel på nummer 39 i 3e roten. Här är utdrag från mantalslängderna:

1698: Michel Fältberedare H
1699: Michel Fältberedare H
1708: Michel Svensson!? H
1709: Michel Bengtsson H
1710: Michel Bengtsson H
1714: Michel Fältberedare H pKirstina
1728: Michel Bengtsson H (H gl sängliggande)
1733: Michel Bengtsson H (hustru sängliggande)

Med tanke på att Appelona var cirka 51år gammal när Knut föddes c1714, och att inget av Knuts fyra döttrar som föds efter det att Appelona dör får namnet Appelona, så synes det inte troligt att Knut var son till Michel Bengtsson.

  SVAR 2013-05-17 14:11

Hej Martin

Men Anders Berg har ju hittat en annan Michel Bengtsson han gifter sig med Elna Knutsdotter 1704 och dör 1737 i Simrishamn. Det här Michel måste väl vara en annan person. Kan du hitta Michell i Rödinge och om det finns någon Knut född 1713-1714 där.

Örjan
  SVAR 2013-05-17 21:33

Röddinge CI:1 (1689-1762) Bild 116 / sid 105
Hej, här en Knut (tycker jag) 6 eller 8 mars 1713, fader ? moder Karna Knutsdotter.
det stämmer inte men i alla fall en Knut.

Hälsn. Arne A i Lomma

Klicka för en större bild

2013-05-17_Knut.jpg
  SVAR 2013-05-17 21:54

Jakten går vidare!
Nu är det i varje fall fastställt att Knut inte  ärvt namnet Kinberg, det var väl ett gesällnamn som han "fiskade upp" i Malmö. Så förhoppningsvis är han skåning,  det underlättar ju en hel del.

Men vem är då denne Christopher Aldorph?  Att han tillhör borgarkretsen är  ganska uppenbart. Han figurerar bl.a. i  Paradis.släkten på Österlen. Anna Paradis gifter sig omkring 1730 med en Hans Areskog, 1740 gifter hon om sig med Christopher Aldorph. Det var samma år som Aldorph var dopvittne i Simrishamn för Knuts dotter Elin Magdalena. Så Aldorph fanns i krokarna vid den här tiden- men var? Och vilken ev. anknytning har han till Knut?

Anders A
  SVAR 2013-05-17 22:56

En ren gissning är att Knuts mor och Aldorph var syskon och att hon var död när Knuts dotter föddes  därför var han dopvittne
Jag letar till vansinne efter Aldorph

Anita
  SVAR 2013-05-17 23:04

Fällberedaren Mickel Bengtsson i Simrishamn (c1662-1746) och Mickel Bengtsson i Röddinge (gift 1704 med Elna Knutsdotter) är alltså olika personer. Det dör ingen Mickel Bengtsson i Simrishamn 1737, det är Appelona Mickel Bengts [fällberedarens hustru] som dör 16/10.

Knut döpt 1713 8/3 i Röddinge är barn till Jöns Ingemansson och Karna Knutsdotter. Förnamnet på Jöns har man glömt att skriva in 1713, men han gifter sig 1710 i Röddinge med Karna. Fel Knut alltså.

Men var bodde Mickel Bengtsson och Elna Knutsdotter? Vid vigseln 1704 bor han i Ingvarstorp i Röddinge, men jag hittar inga barn till paret i Röddinge 1704-1714. Mickel Bengtsson finns inte i Ingvarstorp i mantalslängden 1702, 05 eller 09-11.

Anders A, det är väl för tidigt att säga att Knut inte ärvt namnet Kinberg, innan vi hittat hans far.

  SVAR 2013-05-17 23:48

Nu när vi har namnet Bengtsson aktuellt  vill jag påminna om Frälsebonden Olof Bengtsson
i Sil och hans son Kronolänsman Sven Kinberg i Kinne Kleva f. 1689-10-13 och död 1747-09-03 Tensmyra Älvkarleby och hustrun Christina Wino. Vi fann tidigare inget samband, men här här vi en Bengtsson som blir Kinberg hur det nu gick till.

Örjan
  SVAR 2013-05-18 11:40

Anita!
Själv sitter jag just nu på Tjörn med en usel bredbandsuppkoppling och utan kyrkboksmaterial. Jag har lusläst Aeskogarnas omfattande släktutredning , som har många förgreningar, här passerar de flesta av Österlens köpmän och borgare revy, men ingen Aldorph.
Men när änkan eftet Hans Areskog, Anna Paradis, gifter om sig 1740 (enl. uppgifter) med Christopher Aldorph, var bodde hon då och i vilken församl. gifte dom sig? Det nämns, i något sammanhang Gladsax/Karlaby, har du kollat där?

Anders A
  SVAR 2013-05-18 14:32

Anders
1740-04-02 gifter sig Christopher Aldorph med Anna Andersdotter Paradis i Simrishamn. Anna finns med  på barndop i Gladsax/Karlaby något år har jag inte.Titta på http://rolfrasmusson.se/tidigare.html  sök på Christopher Aldorph

Örjan
  SVAR 2013-05-18 17:19

Medan rödingen väntar på att bli grillad.

Anna Andersdotter Paradis f. ca 1705, gift med Hans Månsson Areschog f. 1691. d. 1737 i Simrishamn. Paret fick 10 barn, alla födda i Simrishamn. Efter Areschougs död gifter Anna om sig med Christopher Aldorph. denne måste vid den här tiden vara etablerad som köpman i staden eftersom han kunde erbjuda Knut jobb här! Namnet är inte svenskt, kan han bara ha gjort ett kort gästspel i Simrishamn?  De gifte sig 1740, det bör väl ha varit i Simrishamn. Efter detta finns en notering om Anna som dopvittne i Gladsax/Karleby. Dom kan ju bara inte försvinna helt spårlöst!


Anders A
  SVAR 2013-05-18 19:20

Mikael Bengtsson och Elna Knutsdotter i Röddinge är en bra tråd att försöka nysta vidare på.

En annat spår vi skulle kunna försöka följa är Elsa Christina Kinberg i Malmö. Huruvida hon var släkt med Knut Kinberg är svårt att säga, men vad jag vet var de de enda Kinberg som bodde i Malmö på 1730-talet. Det lilla jag vet om Elsa är att hon gifte sig 1734 med krögaren Hans Nilsson i Malmö (Malmö Garnison), att de 1735 fick en son Nils (Malmö S:t Petri), och att Elsa dog som änka 1785, 90år gammal (Malmö S:t Petri). Det går säkert att få fram mycket mer information om dessa personer. Om de är släkt, skulle Elsa kunna vara en faster eller äldre syster. Med tanke på att hon tituleras "kvinnfolket" när hon gifter sig 1734, skulle hon eventuellt också kunna vara mor till Knut Kinberg i en utomäktenskaplig relation.


  SVAR 2013-05-19 07:32

Hej Martin

Jag har hittat Christina Kindberg under vigda Malmö Garnisonen C:1 (1710-1750) Bild 900/sid 127. Tyvärr stavas namnet med d medan Knut heter Kinberg utan d. Det här är tveksamt om det är säkt. Jag tror mer på Michel Bengtsson.

Örjan
  SVAR 2013-05-19 10:22

Örjan,

Fast när hon dör skrivs hon Ellsa Kinberg [Malmö Sankt Petri FI:3 (1778-1834) Bild 66 / sid 123 (AID: v104094.b66.s123, NAD: SE/MSA/00619)]. Som sagts åtskilliga gånger så skrevs personer med detta efternamn vid denna tid omväxlande med eller utan d i namnet, och man kan inte dra några slutsatser av stavningen vid ett enskilt tillfälle.

Så Elsa Christina Kin(d)berg är intressant.

  SVAR 2013-05-19 13:24

Hej

Anders B nu hade du tur den här gången. Jag hoppas att du får rätt. Jag har tagit fram några bilder.
1734 Gifta Elsa och Hans  Malmö garnisonsförsamling C:1 (1710-1750) Bild 900/sid 168 AD.
1735 Födda Nils Malmö Sankt Petri CI:2 (1729-1746) Bild 710/sid 127 AD nr 19. Här är jag osäker om det är rätt jag kan bara läsa Nils, texten är svår. Kan någon översätta texten så att vi även får dopvittnena.
Död 1785 Elsa Kinberg Malmö Sankt Petri FI:3 (1778-1834) Bild 66/sid 123 AD. Elsa var 90 år när hon dog och är född ca. 1695. Det här har Anders B redan skrivit om. Vad står det i parantesen tillhöger?

Örjan
  SVAR 2013-05-19 16:13

"Utan ringning" står det till höger i begravningsnotisen.

Födelsenotisen 1735 är den rätta, men svårläst! Fader krögaren Hans Nilsson. Modern sägs heta Elsa Christina, men sedan har man lämnat en lucka för efternamnet. Efter luckan står "dotter" och man har väl tänkt fylla i ett patronymikon för Elsa Christina. Tyvärr blev det inte gjort.

Faddrarna klarar jag delvis inte att läsa, men Petter Riber, fru Elna Nils Jöns (som bar barnet), fru bokhållerskan ?___? ("gick hos"). och jungfru Corvin Elisabet verkar det i alla fall stå.


Klicka för en större bild

2013-05-19_hans_nilsson_malmoe_st_petri_1735.JPG
  SVAR 2013-05-20 12:59

Hej !
Kul att ett patronymikon har hittats på Knut. Jag fyller på med lite uppgifter om personer som finns med i utkanten av den här diskussionen.

1)
Jöns Hartman borde vara sonen till klockaren i Torrlösa Wilhelm Andersson Hartelius (1659-1723) och Dorothea Jönsdotter (1667-1762). Jöns föds 1715 i Torrlösa och dör 1741-10-26 i Torrlösa.

2)
Det finns en jungfru Anna Maja Aldorf på Maltesholm som 1736-12-28 gifter sig i Östra Sönnarslöv med tullskrivaren Hans Roos. I boken "Stora Sjötullen & Lilla Tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765" av Gunnar Bergström står att Hans Roos var tullinspektor vid Lilla Tullen i Helsingborg, född omkring 1711 i Lund och död i Helsingborg 1764 (begr.28/10). Gift med Anna Maja Aldorf (Ohldorph). Barn: Hans Henrich född i Simrishamn 1738 22/1; Jacob född i Simrishamn 1739 3/2; Jöns född i Lund 1741 4/3; Gertrud Elisabeth döpt i Helsingborg 1743 29/8.

Avslutningsvis går det inte att sortera bort personer bara för att deras namn stavas Kindberg. Det var olika personer som skrev de olika handlingarna och de skrev som det tyckte att det skulle stavas. Det är ju som om man skulle sortera bort de som stavar efternamnet Pährsson istället för Persson.
  SVAR 2013-05-20 13:20

Tullinspektor Hans Roos är fadder till Knut Kinbergs dotter Ana Maria som föds 1738 och Christina Nordblad ( Knuts hustru ) är fadder till Jacob Hans  Roos son som föd 1739

Anita 
  SVAR 2013-05-21 16:44

Nu börjar man se en klar bild av fam. Knut Kinbergs sociala liv och närmaste umgängeskrets bland faddrar och dopvittnen. Och Niklas har hittat en Anna Maja Aldorp gift med tullskrivaren Hans Roos, som var ett av dopvitttnen. Det är väl ingen allför vild gissning att Anna Maja var syster till Christopher Aldorph? Men bland dopvittnena finns ju också de som är lite svårare att placera.
Betr. Lars Svensson Kinberg så är han fortfarande ett frågetecken, och man kan ju notera att Knut Och Lars inte finns närvarande vid resp. barns dop.  Om Knuts föräldrar levat och varit boende i Skåne så borde dom ha funnits med vid något dop.  Men det kan ju vara så "illa" att dom befann sig  betydligt längre "norröver".
Sedan en liten "undring".  Hur registrerades folk i början på 1700-talet, om de bodde som hyresgäster eller inneboende hos en fastighetsägare,  t.ex. i Simrishamn? Är det alltid säkert att man får fram namnen på dessa?

Anders A
  SVAR 2013-05-21 18:17

Jag sökte i soldatregistret och fann då en  Christopher Aldorph ( om det är samma som  i inläggen  vet jag ej )
Skånska dragonregementet rote:Maglehem 1 kompani Östra Sallerup
antagen 1742 och avskedad 1743 dock står där ingert när och var han är född

Anita
  SVAR 2013-05-21 20:02

Anita!
Det är nog rätt gubbe du hittat! Namnet är ju, vad man förstår, ovanligt. Man undrar ju lite över hans anknytn. till Knut, när han som köpman 1736 erbjöd arbete i Simrishamn. Sen gifte han sig 1740 med Anna Paradis och "övertog" 10 barn! Blev inskriven som dragon 1742, avsked 1743! En märklig levnadshistoria, som det kunde varit intessant att veta slutet på. Men annars tillför han väl inte mer i det här sammanhanget.
Vad jag undrar över i mitt förra inlägg, är om Chrisopher Aldorph möjligtvis bodde som inhyse hos tullskrivaren Roos i Simrishamn, utan att vara skriven där?

Anders A
  SVAR 2013-05-21 20:35

"Förteckning eller Rulla Öfwer Borgerskapet i staden Cimbrishamn [år 1737]

Första Rotan, Nummer [3] ibm

Christopher Aldorph, 4:16
Bor i staden wunnit burskap d 3 Martij 1736 till att handla med små kram och Specerier har des Frihetz Åhr till godo"

Källa: Simrishamns rådhusrätt och magistrat DI:1 (1737-1747) Bild 12 / sid 2 (AID: v137246.b12.s2)

Mvh Magnus
  SVAR 2013-05-21 21:30

Tack för det Magnus, här finns han ju med både verksamhet och adress!

Det kanske är så att vi får läsa på lite bättre!


Anders A
  SVAR 2013-05-21 21:34

Hej Magnus

Nu börjar det klarna. Första Rotan 3 Simrishamn där bor Knut Michel Kinberg  och Lars Svensson Kinberg år 1937.

Örjan 
  SVAR 2013-05-21 22:05

Hej igen

Det skall vara Michelsson på Knut, Nu har vi två Handelsmän och en Urmakare på samma adress första rotan nr 3 i Simrishamn, På samma adress fins Knut, Lars och troligen även Christopher 1738 även om han inte finns i mantalslängden detta år. Vi har spekulerat om att Lars kunde vara en bror till Knut men vi har inte hittat några bevis. Lars kommer från Vanstad är gift, har hustru och många barn där men gör affärer i Simrishamn.

Örjan 
  SVAR 2013-05-23 22:32

Hej

Protokollet som jag skrev om i början av den här tråden: Malmö stad rådhurätt och magistrat, vol AIAA:90 sidan 818-821, kan vi betrakta dett fall som avslutat i rådhusrätten eller kan det finnas fler dokument  om detta? Blev Knut Michelsson Kinberg befriad från krigstjänst i och med att det nya intyget presenterades i rätten ?
Jag har också hittat ytterligare en annan Michel Bengtsson
http://bossebus.eu/Html/000/0000/868.htm

Örjan  
  SVAR 2013-05-26 13:59

Hej Anders A och Anita

Jag har hittat en Knut i Trelleborg som är född 1713-12-14.
Trelleborg CI:1 (1688-1735) Bild 126/sid 147 AD Nr 27.AD
Kan någon läsa texten, det finns en lucka i texten?

Örjan
  SVAR 2013-05-27 16:35

Hej Örjan,

Tack för att du idoget letar vidare. Knut född 14.12.1713 i Trelleborg var son till Pål Matsson. Modern nämns ej i födelsenotisen men hette Karna Jepsdotter.

Martin
  SVAR 2013-05-27 18:11

Hej!

Har ingen aning om detta kan vara till någon hjälp, men 1735-12-15 föder kvinnfolket Hanna Larsdotter en oäkta dotter Elna i Sjörup av Västra Alstad socken. Utpekad fader är urmakaregesällen Knut Kinberg i Malmö.

Borde finnas något i domboken i Skytts och i bästa fall om det fanns en trolovningstvist, så har ärendet gått till domkapitlet.

/Paul
  SVAR 2013-05-27 19:51

Har upptäckt att den Lars Kinberg som gifter sig i Vanstad heter Rasmusson Kinberg

Anita
  SVAR 2013-05-28 09:17

Hej
Jag skrev ett inlägg i går kväll men det var fel på sidan så det kommer troligen inte in. jag skriver in det igen.
Martin tack för "översättningen" den här Knut kan vi nog lämna nu.
Paul den här historien känner vi till och har undersökts noga. Vi har sökt på LLA i Lund i domböckerna 1735-1736 men inte hittat varken dom eller saköreslängd.
Anita det här var något nytt, Lars heter Svensson Kinberg när han bor i Simrishamn 1737-1738. Lars är ju en lika stor gåta som Knut. Ja det stämmer han heter Rasmusson i Vanstad nu kan man undra om det är samma person som bor i Simrishamn.

Jag har hittat en Carl Kinberg i Barnhus-sök han är född 1723 och är inskriven 1734-1737.
http://genealogi.se/     Sök Kinberg på Barnhus-Sök.

Örjan
  SVAR 2013-05-28 09:40

Varifrån har ni fått att Lars Kinberg i Vanstad heter Rasmusson?

Bild på vigselnotisen i Vanstad 1738 25/6, där det tydligt står Lars Swensson Kinberg:


Klicka för en större bild

2013-05-28_lars_kinbergs_vigsel.JPG
  SVAR 2013-05-28 11:52

Hej
Jag hitta det på personsök i Scangen

Anita
  SVAR 2013-05-28 18:49

Personsökaren är en andrahandskälla, och jag ser att uppgiften kommer ifrån Arkiv Digitals skånska vigselregister. Man har tydligen råkat läsa Svensson som Rasmusson, men som framgår av bilden ovan så ska det absolut vara Svensson.
  SVAR 2013-05-28 18:52

Örjan:

Har ni endast kollat i Skytts HR?

Det troligaste är ju att "brottet" ägt rum i Malmö och att modern vistats där när Knut "spände fjädern" (eller vad nu en urmakaregesäll gör).

Vet att AD har lagt ut Kämnärsrättens böcker, men är inte helt säker på att lägersmäl tas upp där. Kanske man måste gå till Rådhusrättens böcker.

/Paul
  SVAR 2013-05-28 19:38

Hej

I Kristianstad behandlas lägersmålen av Kämnärsrätten. Borde vara likadant i Malmö.

/Göran
  SVAR 2013-05-28 23:23

Hej
Jag har kontrollerat saköreslängderna i Kämnärsrätten i Malmö 1734-1738 och har inte hittat någon Knut Michelsson Kinberg och Hanna Larsdotter. Jag har också kontrollerat saköreslängderna i Malmö stad rådhusrätt och magistrat 1735-1738 och där är det lika tomt på Knut.

Örjan
  SVAR 2013-05-29 09:26

Örjan

Det var ju trist:(

Tycker ändå rimligen att det borde finnas någonstans. Vi har ju två härader mellan Skytts och Malmö - Oxie och i viss mån Bara härader - har du även kollat saköreslängderna där? Nyckeln är ju var modern tjänade c:a 9 månader innan förlossning. Knut kan ju ha haft vägarna förbi.

Jag har inte kollat själva födelsenotisen så noga i V.Alstad, men jag antar att den är ganska "torftig" och säger ganska lite?
  SVAR 2013-05-29 15:05

Hej igen

Oxie och Bara HD finns i Göta Hovrätt-Advokatfiskalen Malmöhus län. Där slutar Arkiv Digital på året 1725. Det här tror jag och hoppas att Ronny har kontrolerat i LLA i Lund när han varit där fler gånger. Jag vet inte om Anita som har SVAR kan ha detta i sin dator.

Jag skrev om Barnhus-Sök den 28 maj adressen skall vara www. före genealogi.se  det står inte vilken plats det gäller men har nu tagit reda på att det gäller endast Stockholm.
  
Örjan 
  SVAR 2013-05-31 00:31

Hej

Jag har hittat nya spår. Innevånare i Malmö 1726 5 Rota nr 409 där bor urmakaren Jonas Grundh. Det här är 2 år innan Knut kom till Jonas Grundh i Malmö. Det trolig är väl att även Knut bodde här när han kom 1728. Magistraten i Malmö D3E:1 (1653-1759) Bild 116 AD.
Kan någon läsa rubriker och vad det står på rad 409 är jag tacksam.

Örjan
  SVAR 2013-05-31 08:19

Jag tyder rubikerna till Husägare ?  
Åbo= vem som bor där i detta fall Jonas Grundh
   vad han har för verksamhet=urmakare

Anita
  SVAR 2013-05-31 09:19

Tack Anita. Kan du också se vad det står längst ut till höger det finns en 2 och något som börjar på altari....

Örjan
  SVAR 2013-05-31 10:44

Hej
2:an står för att de är två som bor där det är väl hustrun
Sedan tycker jag där står Altariston i rubiken ovan står något om jordskyld vad det nu betyder
på bild 87 kan du se vad längden innehåller

Anita

  SVAR 2013-05-31 12:58

Har gått igenom mantalslängderna Knut kan inte bo hos  J.Grundh för han finns inte med där där står 3 st och det är Jonas ,hustrun och pigan Catharina
var bor han då när han är lärling ?

Anita
  SVAR 2013-05-31 13:51

Tack Anita
Det här året är 1726 och Knut kom  till Jonas Grundh 1728 så han skall inte finnas i mantalslängden 1726. Har du tillgång till mantalslängder i Malmö från 1728 - 1736 så vore det mycket intressant om du hittar Knut där och som bevis på att Knut bodde hos Grundh.

Örjan  
  SVAR 2013-05-31 18:20

Där finns bara längder för 1728 och 1730 och det är dem jag tittat i
Knut bor inte hos Jonas Grundh

Anita
  SVAR 2013-05-31 23:03

Tack Anita
Det var oväntat det normala brukar vara att gesällen bor hos mästaren om han kommer utsocknes. Det här kan betyda att Knut kan ha sina föräldrar i Malmö eller någon släkting där han är inhyst. Det som talar emot detta är att när Knut får avsked 1736 beger han sig direkt till Simrishamn och stannar där till han får jobbet som Klockare i Ullstorp och Bollerup 1744. Knuts barn stanna också i närområdet Österlen och Skåne. Nu får vi tänka i nya banor.

Örjan
  SVAR 2013-06-01 09:08

Jag hitta i Malmö stadsarkiv ett bouppteckningsregister där fanns en på urmakare Grundt han begrovs den 24/5 1744 och bouppteckningen var  1745  323-349
men det hjälper ju ingeti detta fallet

Anita
  SVAR 2013-06-01 10:08

Anita
Bra att du hittade bouppteckningen. Det är ju många sidor med information svårläst som vanligt. Det måst finnas information om någon änka och några barn, vem tog hand om fastigheten och urmakareverkstaden, var låg fastigheten i Malmö. Jag ser att en annan känd urmakare Modeweg i Malmö köper något på auktionen. Det kanske kan finnas något avgörande i bouppteckningen. Nu behöver vi hjälp av alla "läskunniga". Bouppteckningen hittar du i AD
Malmö stad rådhusrätt 1 F2A:55 (1745-1745) Bild 1630/sid 321 - Bild 1770/SID 349 AD. 

Örjan
  SVAR 2013-06-01 18:48

Hej
Jag har tidigare varit och kikat i MTL för Malmö just för att se om våran Knut finns hos någon urmakare/klensmed. Det jag fann var att i bästa fall så stod gesällen angiven med förnamnet, det vanliga var att han bara stod som "Gesäll" hos respektive mästare. Det var ju bra att det blev dubbelkollat av dig Anita, så jag inte missat något.
Jag har svårt att ro att en gesäll på den tiden bodde hemma, när de väl börjat hos en mästare så skulle de gå mästaren tillhanda och därmed basta.
Efter konfirmationen så räknades ungdomarna som "vuxna" och skulle ut och tjäna piga eller dräng, vilket motsvarar gesällyrket - tjäna hos mästaren och lära.
Har rotat en del i omständigheterna kring Knut men inte funnit något vettigt, fick en ide om att han kanske kommit från Danmark. I och för sig så var förhållandet till Danmark lindrigt sagt rätt så svalt på den tiden, men jag vet att det var en livlig trafik trots krigsförhållandena. Mikkel var och är ett vanligt namn i Danmark och även Knud så....

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-06-02 17:24

Hej,

Har kollat igenom skifte och auktionsprotokoll. Inga släktingar nämns. Jonas Grund hade varit inneboende hos en B Berg som de sista 4 månaderna även hållit med piga som vakat över Grund under hans sjukdom (s.349). Lösöret auktioneras ut för att betala för kista, begravning m.m.

MVH,
Jonas
  SVAR 2013-06-02 19:41

Tack Jonas

Tyvärr fanns det  inget intressant att att hämta ur bouppteckningen. Har du någon förklaring varför inte Knut fanns med i mantalslängderna 1728 och 1730 när Knut skulle ha bott hos Jonas Grund. Pigor och drängar bruka ju vara med men dom kanske tillhör bostaden mer än en inhyst urmakaregesäll.
 
Örjan
  SVAR 2013-06-02 22:12

Hej!
Konstigt att det inte skall gå att "knyta till säcken" betr. Knut! Funderar på det Ronny skriver om att Knuts föräldrar ev. var danskar, trots, som nämns, de frostiga förbindelserna mellan länderna vid den här tiden. Men hur pass uppdaterade är danska register?
Och fortfarande spökar  tillnamnet Kinberg, någonstans har han ju "hämtat" detta!

Anders A
  SVAR 2013-06-03 10:35

Och så gåtan Lars Svensson Kinberg. Vilken anknytning fanns mellan Knut o. Lars? Dom bodde tillsammans i Simrishamn, och båda med tillnamnet Kinberg. Men någon djupare relation verkar det ju inte ha funnits mellan de båda, ingen representerade på respektives barndop.  Om Knut kan tänkas vara dansk. så är väl Lars inget danskt namn?  Och Knuts far hette Mickel och Lars. Sven!  Kan det vara så att Lars var född oäkta ?

Anders A
  SVAR 2013-06-03 13:47

Hur fick man gesällplats på 1700-talet ? Finns där något papper som det står  att han va hos Jonas Grundh?
Varför finns han inte i mantalslängderna för Malmö stad ?
Hur hamna han i Simrishamn det måste vara någon anknytning på något vis och som Anders skriver hur hör Lars och Knut samman .
Det är många frågetecken , men jag tror att hittar vi dom så kan vi knyta  säcken med ett stor röd rosett

Anita
  SVAR 2013-06-03 16:29

Hej Anita,

Bra frågor du ställer. Enligt Örjans fina fynd var Knut var 22år gammal år 1736, dvs född c1714. Mantalslängden 1728 är daterad 19.12.1727, så då var Knut c13år gammal och för ung för att betala mantalsskatt, vilket förklarar varför han inte nämns i mantalslängden det året. Mantalslängden för 1730 är daterad 29.12.1729 då Knut var c15år gammal, vilket är åldern då mantalsskatten skulle börja betalas. Hans exakta födelsedatum är dock okänd och det var inte alla 15 och 16 åringar som betalade skatten, då myndigheterna ofta alltid visste en persons exakta ålder. Det är därför inte förvånande att han inte heller är med i mantalsländen 1730.

För mer information om Jonas Grundh från mantalslängderna, se inlägget ovan daterad 2013-05-12 20:37.

Martin

  SVAR 2013-06-03 22:12

Tack Martin

Då behöver vi inte avskriva Knuts boende hos Grundh. Nu när vi vet att Knut fanns i Malmö 1728 och var endast ca 13 år gammal vad är mest troligt att han är född Malmö - Simrishamn - Köpenhamn. Det finns ju släkten Kinberg även i Skaraborg - Västergötland - Östergötland där vi sökt utan resultat, På Gotland finns en gren Kinberg och en annan i Stockholm där vi inte heller funnit någon anknytning. Om vi antar att han bodde i Simrishamn 1728, är det troligt att han ensam tar sig till Malmö och stannar där till 1736. Om han är uppvuxen i Malmö så är det lättare att förstå. När han avslutar tjänsten hos Grundh 1736 och beger sig till Simrishamn för tjänst hos Aldorph är det lika svårt att förstå om han inte haft tidigare kontakter där.

Finns det någon som har tillgång till det danska arkivet  från 1700-talet och kan se om det fanns någon Michel Kinberg i Köpenhamn?

Örjan
  SVAR 2013-06-04 18:25

Hej Örjan,

Om MTL: Nej. Håller med Martin. Och de var nog dessutom mindre noga i större städer än i mindre. Har inte följt hela diskussionen men vet man att han var just gesäll hos Grund och inte t.ex. bodgosse? Man rörde sig ganska mycket på den tiden också, så jag tror inte att man måste anta att han hade släkt i Simrishamn.

MVH
Jonas
  SVAR 2013-06-14 19:10

Hej

Nu har jag hittat något som kan vara intressant i jakten på Knut Michelsson Kinberg. Österlens Släkt - och folklivsforskareförening har tagit fram mantalslängder i klarskrift för Simrishamn från 1681 till 1750. Jag har sökt igenom samtliga  och funnit:
Mantalslängder Simrishamn

1681 Hans Michellsson, hustru
1691 Hans Michelsson, 1 g:1
1694 Hans Mickellsson Borgare som Jordh bruuka och ingen annan handel driffwa 1.1/4
1698 Hans Michelsson, hustru Första Rotan inget nr.
1699 Hans Michelsson, hustru Första Rotan inget nr.
1706 Hans Mickelsson med dess hagerum Tredje Rotan nr 98
1708 Hans Michelsson, hustru (sängliggande och utfattig) Tredje Rotan nr. 32
1728 Här finns ingen Hans Michelsson men en Michel Bängtsson, hustru (g:l och sängliggand) tredje Rotan nr. 19.
1733 Michell Bengtsson, hustru (hustrun sängliggande) Tredje Rotan nr. 19.
1737 Rulla öfer Borgerskapet i staden Cimbrishamn. Här finns ingen Michel eller Michelsson.
1742 Här finns Knut Kinberg, hustru Fjädre Rotan 27 och Lars Swensson Kinberg Tredje Rotan nr. 5
1750 Här finns ingen Michel eller Michelsson, Knut Michelsson Kinberg har flyttat till Ullstorp.

Vad trot ni om detta.

Örjan 
 
  SVAR 2013-06-16 08:18

Hej igen

Det har blivit så många inlägg att det är svårt att komma ihåg alla. Den här Hans Michelsson och Michell Bengtsson finns i tidigare inlägg 2013-05-17. Det nya är att Hans finns från redan 1681.

Trevlig sommar

Örjan
  SVAR 2013-06-16 09:40

Jag orkar inte läsa alla inläggen. Jag ser att Köpenhamn nämns. Det finns danska folkräkningar från 1769.

Det finns ingen Michel Kinberg i de äldsta folkräkningarna. Har även kollat på familysearch. Namnet Kinberg finns i Danmark men ingen Michel. Ingen med namnet är registrerad på 1700-talet.

På 1800-talet finns det en Karen Kinberg som får en son i Trinitatis, Kbh, 1849 och en Haagen Nielsen Kinberg som får en son i Rönne 1856.

Politiskt var kanske relationerna med Danmark frostiga på 1700-talet men jag märker inget av det i min släktforskning. Mängder av svenskar begav sig till Danmark. Många hantverkare kom till Köpenhamn och jordbruksarbetare till Jylland t ex. En dansk kollega kallade en gång svenskarna för loppor pga av att de flyttar runt hela tiden och är svåra att hitta.

Eva M
  SVAR 2013-06-16 16:06

Name: Elna Knudtsdotter
Gender: Female
Christening Date: 17 Dec 1735
Christening Place: VASTRA ALSTAD, MALMOHUS, SWEDEN
Birth Date: 15 Dec 1735
Birthplace:
Death Date:
Name Note:
Race:
Father"s Name: Knudt Kinberg
Father"s Birthplace:
Father"s Age:
Mother"s Name: Hanna Lars Dr.

Har denne varit på tapeten?

Eva M
  SVAR 2013-06-22 20:41

Hej Eva  M
Tack för din Information Köpenhamn är kanske ett blindspår.
Jag har varit nere i Simrishamn en vecka och "gått i Knuts fotspår" och besökt huset där han bott 1740 på Regeringsgatan.Har tagit bilder inne i huset och inne på gården och träffar nuvarande ägaren. Knut känner vi till från 1728 som urmakaregesäll i Malmö hos Urmakaren Jonas Grundh vi vet också att han är född ca 1714 någonstans och det är det vi söker och hans föräldrar. Elna, Hanna och Knut känner vi också till men kan inte hitta varken saköreslängd eller ett domslut. Se Västra Alstad C:1 (1688-1771) Bild 120/sid 140 AD.  

Örjan.
  SVAR 2013-06-24 23:02

Eva M

Du har har rätt i vad du skriver,  trots att svenska myndigheter ville stänga gränsen mellan Skåne och Danmark var det ju ändå så att skåningar och danskar hade halva släkten på resp. sida av sundet.
Hur var det betr. Bornholm, hade dom ett särskilt register? Det var ju ett livligt utbyte av bl.a. jordbruksarbetare mellan Skåne och Bornholm, hur registrerades dom?

Anders A
  SVAR 2013-06-25 12:37

Finns en by Kingelstad, tror det är Rönneberga eller Luggude härad. Har sett folk i den trakten med förled Kin- i namnet t.ex. Kinlund, Kinström eller varför inte Kinberg,
  SVAR 2013-06-25 19:20

Hej
Gjorde en snabb koll på Kingelstad i Ottarps socken.
Noterar att födelseboken börjar 1722. Givetvis . Mindes sedan att jag varit här och snokat förr men gett upp just på grund av födelseboken.
Noterar även att enligt Katekisationslängden för 1698 så finns det en Michell Ohlsson med hustru i Ormastorp och en Michell Pärsson med hustru Ellena i Rönnarp. Det förekommer även Knutsöner och Michellsöner så namnen är inte ovanliga i församlingen. 1740 års katekisationslängd tillför inget.
Får la se om det finns några mantalslängder som kan ge något tillskott.
Det är en del att bevisa innan vi kan säga att vår Knut kom härifrån. Man börjar bli luttrad vad gäller den här gentlemannen ja.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-06-25 19:41

PS
Kollade jordeboken, Ottarp, för 1725 på Arkiv digital.
På Kingelstad 1 finns en Måns Mickelsson.
På Ormastorp 7 finns en Mickel Hansson.
Det finns hopp ännu!

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-06-25 21:55

Hej
En stor del av släkten bodde och verkade i Norra Skåne Onsjö HD-Rönnebergs HD och Luggude HD.
Klockare Knut Kinberg bor i Simrishamn och dör i Ullstorp
Knuts andre son Klockare ,Tulluppsyningsman, Kronolänsman Zacharias blir Kronolänsman i Billinge och dör i Ask 1814. 
Zacharias son Carl blir Kronolänsman i Ask, dör 1848 i Härslöf
Carls son Carl Johan blir Kronolänsman i Reslöf och dör i Lund 1906
Carl Johans son Oscar blir Kronolänsman i Billesholm och dör i Billesholm 1915 ,det här är min farfar.

Örjan 
  SVAR 2013-06-26 09:13

Hej

Nu har jag hittat något intressant. Magnus L har nu uppdaterat sidan www.osterlen.com/slaktforskning.htm med 1684 års taxeringsjordebok utskriven i klartext och i tabellform för varje socken i Ingelstad, Järrestad och Albo HD. Här finns socknar från A till Ö. Jag har gått igenom samtliga socknar och sökt efter förnamnet MICHEL och MICHELSSON.

Det här är vad jag funnit:

Bolshög socken år 1684 Gnalöf 1: Michell Swensson.
Kverrestads socken år 1684 Södra Quarresta 6: Michel Frännesson
Smedstorps socken år 1684 Gårlösa 8: Michel Nilsson.
Spjutstorps socken år 1684 Hedeberga 12: Nils Michelsson nu Hr Lieuntanten Ibruuk.
Stiby socken år 1684 Comsta byy 8: Michell Nilsson.
Östra Hoby socken år 1684 Hoby 7: Madtz Michelsson och Hoby 21 Gatehuus Esbjörn.  Michelsson.
Östra Nöbbelöv
socken år 1684 Nybble byy 4: Michell Pehrsson, 10 Michell Thuasson, 14 Michell Mårtensson, 19 Thuas Michellsson, 22 Pehr Michellsson.
Östra Vemmerlövs socken år 1684 Ljungz Gårdzhuset 1: Michell Castensson.
Det här är värt att undersöka.

Örjan
  SVAR 2013-06-26 22:51

Det fanns ovanligt många med namnet Michell och Michelsson i Östra Nöbbelöv. Jag har tittat på födda 1713 och jag tycker att det står Knuth på första raden. Kan någon som är bra på att läsa ,titta närmare på födda Östra Nöbbelöv CI:1 (1689-1761) Bild 44/sid 73. Titta också på döda  slutet 1600-talet början 1700-talet om det finns någon Michel eller Michelsson.

Örjan.  
  SVAR 2013-06-27 08:16

Där ska nog stå Nils Knut son  i Gislöv  Olof

Anita
  SVAR 2013-06-27 09:26

Tack Anita

Då kan vi avskriva Nils Knut. Vår Knut Michelsson Kinberg är ju född 1713-1714 och om vi antar att hans föräldrar var 20-30 år gamla när Knut föddes så bör de vara födda 1684-1693 och döda före 1738 när Knuts första barn föds. Föräldrarna förekommer ju inte vid födelsen vid någon av Knuts barn födda 1738-1753.
Anita kan du titta om du hittar någon lämplig kanidat i socknarna ovan med namnet Michel eller Michelsson som får en son kallad Knut.

Örjan
  SVAR 2013-07-17 15:28

Hej

Jag behöver läshjälp. Bjuv AI:16 (1890-1897) Bild 121/sid 109 AD.  Vad står det på rad 16 längst ut till höger nder rubriken Bortflyttad till. Vilken ort står det där?

Mvh

Örjan 
  SVAR 2013-07-17 17:26

Hej Örjan
Han flyttar till Malmö Sankt Petri. Det står bara Malmö Petri i kolumnen.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-07-17 17:28

Hej
 där står Malmö petri

Anita
  SVAR 2013-07-17 18:08

Hej

Ett stort tack Ronny och Anita. Det var en nyhet för mig, det blir att söka vidare i Malmö. Jag ser att ni inte helt tagit semester utan kollar även Scangen i sommar.

Hälsningar

Örjan 
  SVAR 2013-07-19 16:24

Hej Ronny och Anita

Kan ni titta på Stiby CI:1 (1742-1798) Bild 58 AD och Stiby CI:1 (1742-1798) Bild 61 AD. Det är samma person som föds två gånger dels 1770 och dels 1773. Vad tror ni är rätt. I husförhörslängderna stå det både 1770 och 1773.

Örjan
  SVAR 2013-07-19 18:55

det borde vara så att den första som föds 1770 dör och att de får en son 1773 som får namnet Gustaf men jag hittar ingen Gustaf som dör

Anita
  SVAR 2013-07-21 16:19

Anita

Kan det vara så att korset som står vid namnet Gustaf född 1773 betyder att han var dödfödd. Gustaf född 1770 har inget kors vid namnet, är det han som överlever. Titta på övriga födda med kors om det framgår att det betyder dödfödd.

Örjan
  SVAR 2013-07-21 16:28

Anita

Titta också på Domkapitlet i Lund DI:3 (1636-1841) Bild 44 AD. Där står Herr Gustaf Kinnberg född i Stiby 15/11 1770.

Örjan
  SVAR 2013-07-21 18:31

Hej Örjan och Anita
Jag var inne och kikade på detta i veckan, sen när jag skickade svaret så hängde något upp sig, och sedan gav jag upp. Har inte mått så väl senaste veckan, skriver till dig Örjan.
Jo, Gustaf 1 föds ju drygt två år före äktenskapet mellan Erik och Maria, det som är märkligt här är att det inte står något om oäkta, det borde i alla fall stått trolovningsbarn.
Det dör heller inte någon Gustaf Kinberg i vettig tid så... Bouppteckningar saknas på Erik och Maria så där finns inget att hämta.
Korset vid Gustaf 2 indikerar att han dött sedan han blivit verbörligen döpt så dödfödd var han inte, heller inte Gustaf 1.
En teori man kan gå på är att Gustaf 1 fått överta Gustaf 2s födelsedatum så att han hamnat innanför äktenskapets hägn, det stämmer 1773 med uppgifterna i Konga dödbok enligt denna teori.
Det var inte ovanligt att barn inom samma kull fick samma namn, så en annan teori är att det flaxar kring två Gustaf Kinberg i historien.
En tredje teori är att prästen satte korset på fel person.

Hilsen Ronny
  SVAR 2013-07-21 20:16

Hej Ronny
Det här fallet är lika kompliserat som fallet med Knut. Du kan titta på bouppteckningar för Gustaf och hustrun Signe Helena Lundstedt.

Gustaf :Onsjö häradsrätt FIIa:34 (1834-1835) Bild 5550 AD
Signe: Onsjö häradsrätt FIIa: 29 (1829-1829) Bild 5130 Ad

Örjan 
  SVAR 2013-07-22 10:57

Ronny

Jag har hittat en bouppteckning som rör Eric Kinberg. Järrestads häradsrätt FIIa:7 (1796-1799) Bild 528/sid 77 AD. Kan du se vad den handlar om. Som hustru till Eric har jag Maria Christina Dahlerus f.1753-03-08 d. 1809-11-07. Far till Maria är Klockaren Mikael Dahlerus och moder Sofia Sibylle Salling. Vem Maria Abrahamsdotter är har jag inte lyckats hitta. Se även Anbytarforum Dahlerus.

Örjan
  SVAR 2013-07-27 20:18

Hej alla

Ronny Andersson har "översatt" bouppteckningen ovan. Han har problem med internet och han har bett mig att skriva in sin översättning.

Åhr 1797 den 26te Aug: förrättades efter begäran af Klåckaren Eric Kindberg, i Stiby Laga Bouppteckning och wärdering, efter des aflidna Swägerska Christina Måtrens dotter, dersammanstädes efter sig lämnadt döttrarna Töre Dahlerus 46 åhr Gammall, Gift med förre Kronoskogwacktaren And.. Holmstedt, och Maria Gift med Klåckaren Herr Kindberg, 44. Samt dotter dotteren Elna Ericksdotter 17 år Gl: På den omyndigas wägnar, var ingen utom Herr Kindberg tillstädes, såsom hennes närmaste Förmyndare. Wärderingsman war äfwen tillkallad Smeden Herr Lars Sköller. Sedan Herr Kindberg blifwit tillika med dess Käran Hustru påminta om Lagens föreskrift wid slika tillfällen företog förrättningen i följande ordning....

Ronny Andersson
  SVAR 2013-07-27 20:53

Hej igen

Jag har hittat flera bouppteckningar som rör släkten Dahlerus:

Järrestads häradsrätt FIIa:1(1707-1759) Bild 427/sid 54 AD
                                         FIIa:2(1760-1770) Bild 975/sid 119 AD
                                         FIIa:7(1795-1799) Bild 529 AD
                                         FIIa:7(1795-1799) Bild 673/sid 96 AD
Ingelstads häradsrätt FIIa: 1(1711-1830) Bild 143 AD
                                        FIIa:23(1815-1816) Bild 2580/sid 38 AD

Kan någon eller några som har lätt för att läsa texten, sammanfatta det intressanta.
Det vi söker är ytterligare anknytning till vår Knut Kinberg eller Eric Kinberg. Eric Kinberg var född i Simrishamn 1744 gifte sig med Maria Dahlerus 1773 i Stiby, Eric blir klockare i Stiby och bor kvar där till sin död 1817. Klockaren Michael Dahlerus är född ca 1692 och dör 1752, han är klockare i Stiby före Eric Kinberg och han är också far till Maria Dahlerus gift med Eric. Marias moder heter Sofia Sibylle Salling. Micheal Dahlerus är verksam under samma tid som Knut Kinbergs föräldra antas vara versamma. Kan det finnas något samband.

Örjan
  SVAR 2013-08-16 21:51

Hej alla, kan någon tyda texten och sammanhanget

Nu har jag hittat ett nytt spår Knut Michelsson Kinbergs söner Erik Kin(d)berg och Zacharias  Kin(d)berg finns inskrivna i Ystads Läroverk vad jag kan se.Det finns anteckningar både före och efter namnen som är svåra att tyda.
Bilden hittar du på Ystads Läroverk DIb:1 (1703-1899) Bild 13/sid 9 AD
Eric är född 1744 och Zacharias är född 1747.

Örjan
  SVAR 2013-08-16 22:43

Hej Örjan, och bra jobbat!

Till höger i elevförteckningen står (ungefär): recepti d 12 Junii 1759    vilket översatt betyder ungefär "emottagna d 12 juni 1759" (dvs bröderna Kin[d]berg skrevs in då).
Till vänster en liten notering som kan snarast kan tolkas som  abit ... 1762    Detta motsvarar nog vad som i modernare studentexamen kallats abiturienter
[ Abiturient kallas den som kandiderar för studentexamen...]

mvh
/Arne Thornberg (med förfäder och släktingar vid Landskrona Skola vid samma tid)


  SVAR 2013-08-17 09:05

Hej Arne

Ett stort tack för din information. Nu har vi kommit ett steg närmare slutmålet att finna Knut Michelsson Kinbergs födelseort och hans föräldra. Trots att det finns flera hundra inlägg om detta har vi inte nått slutmålet. Då det gäller Knut 14 år har vi en första information om att han var urmakaregesäll i Malmö hos urmakaren Jonas Grundh och bodde troligtvis hos Jonas på adressen Rotan 5 nr. 409 i Malmö. Knut måste väl också gått i folkskola någonstans före 14 års ålder. Efter gesälltiden 1735 flyttar Knut till Simrishamn och blir urmakare där tills 1744 då han blir klockare i Ullstorp och Bollerup. Knut blir kvar i Ullstorp till sin död 1784.

Har du Arne någon teori om var han kan vara född och vilka hans föräldrar kan vara. När hans första barn Eric 1744 föds finns inga föräldra med som dopvittnen. Kan det betyda att dom redan är döda då.

Örjan    
  SVAR 2013-08-17 13:03

Hej

Jag vill komplitera inlägget ovan. Knuts förstfödda är Anna Maria född 1738 och alla följande födda barn Elna Magdalena f.1740, Sophia f. 1743, Eric f.1744, Zacharias f. 1747, Gustaf f. 1753, Ulrika Amalia f. 1756 har inga föräldrar närvarande vid dopet.

Örjan
  SVAR 2013-08-18 11:32

Hej välkommen alla släktforskare att deltaga

Jag söker vidare och nu har jag hittat flera Kin(d)bergare i närheten av Simrishamn. Nu söker jag Murarmästaren Åke Kin(d)berg f. 1773 i Näsum.

Murarmästaren Åke Kin(d)berg f.1773  Näsum gift med Gunilla Larsdotter f.1768-01-21 i Simbris.
Söner: Erik Kin(d)berg f. 1799-01-27 Cimbris
             Rusthållare Nils Kin(d)berg f. 1804-01-28 Cimbris gift med Boel Håkansdotter f. 1813-10-20 i Gislöv.
Son:     Urmakaren Erik Kin(d)berg f. 1836-04-20 Östra Nöbbelöv urmakare i Brantevik och senare i Simrishamn gift med Karna Michelsson f.1839-06-19 Östra Nöbbelöv.

Personerna finns på Husförhör Östra Nöbbelöv
AI:1 Bild 13/sid 7 AD
AI:2 Bild 19 AD
AI:3 Bild 26/sid 22 AD
AI:4 Bild 33/sid 28 AD
AI:4 Bild 59/sid 54 AD
Födda
Erik CI:5 Bild 26/sid 22 AD
Karna CI:5 Bild 44/sid 40 AD
Gifta
CI:6 Bild 98 AD
Jag söker Murarmästaren födelsenotis för att hitta föräldrarnas namn och om det finns något samband med min släkt.

Örjan 
  SVAR 2013-08-18 14:23

Ingen Åke är född i Näsum 1773. Det finns två födda 1772. Deras fädrar heter inte Kind(d)berg.

Ett senare taget namn kanske? Åke var ju hantverkare.

Eva M
  SVAR 2013-08-18 14:53

Tack Eva

Ja jag hittar inte heller Åke född i Näsum 1773. Men som du ser så står det så i alla Husförhör.
Står det säkert Näsum i husförhören jag kan väl inte läst fel?

Örjan
  SVAR 2013-08-18 16:12

Näsum och Jämshög ingick i samma pastorat. Det finns ett par Åke födda där 1773 men fädrarna har patronym.

Eva M
  SVAR 2013-08-22 19:06

Hej Alla

Jag har letat i Malmö stad rådhusrätt 1 AIAA:92 register Bild 250 AD. Där förekommer namnet Jonas Grund där Knut Michelsson Kinber var anställd som urmakaregesäll 1728-1736. Där hänvisas till sid 166 bild 1350. Nu undrar jag vad det står på den sidan om Jonas och om det finns er information om Jonas Grund på andra sidor.

örjan
  SVAR 2013-08-30 12:40

Sidodiskussionen om Petter Kinberg i Bjuv fortsätter här:

http://forum.scangen.se/?svar=46489

Diskussionen om Knut Michelsson Kinberg kan med fördel fortsättas i en ny tråd för överblickbarhetens skull. Starta alltså en ny tråd när ni vill skriva nya inlägg om Knut.

  SVAR 2015-07-02 01:28

Jag skulle vilja höra var Örjan hade hittat uppgiften att den aktuella släkten Utterbom skulle komma från ett Uttersbo i Nykils socken?

Jag har annars haft informationen
"Flera av barnen till fogden Olof Månsson i Ytterbo, Locknevi sn (Smål.) o.h.h. Sigrid Philipsdotter (dotter till dyrkoherden och prosten Philippus Bononius i Locknevi) antog namnet Utterbom, uppenbarligen efter Ytterbo. 

Bland dessa barn fanns Erik, Philip, Bonde, Evert, Lars och Per Olofssöner samt Anna Olofsdotter. Av dessa är det Philip (Olai)Utterbom (nämnd ovan), som blir komminister i Törnsfall sn och kyrkoherde i Kristberg, och som gifter sig med Helena Christina Frumerie."

http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=576&post=110614#POST110614

  SVAR 2015-07-02 18:59

Hej Anders Pemer

Jag har inte varit innepå Scangen på ett tag. Var kan jag hitta inlägget om detta.

Om du går in på Arkiv Digital-Avanserade sökalternativ- Tryckt litteratur REG:1 (0-9999) Bild 332/sid657(AID:v137046.b332.s657, Nad: SE/AD/00001)

så har du 11 st. Utterbom. B betyder Blekinge nation, Ö betyder Östgöta nation och SK betyder Skånska nationen. Gå in på resp. nation och i slutet finns ett register där du söker efter Utterbom så får du fram sidan. Där finns iformation. Utterbom finns också i Släkt och Hävd.

Örjan

 

  SVAR 2015-07-03 08:28

Hej Anders P

Här kommer Philippus Olai Utterbom f. 1660. Fadern bonde i Uttersbo Nykils socken. Se bilden.

ÖrjanKlicka för en större bild

2015-07-03_Philippus_Olai_Utterbom_Tryckt-litteratur-Setterdahl-1-1666-1913-Bild-116-sid-116.jpg
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies