genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsson Lund, Olof, Simrishamn, flyttade 16982015-02-03 14:03

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=58362
2015-02-02 23:07 

Söker uppgifter om Olof Jönsson som 1698 flyttade till Vimmerby från Simrishamn. Finns det någon som översätta följande text Vimmerby rådhusrätt (GHA) 1698, rådstuga den 9 november; opaginerad Olof Jönßon för detta borgare I Cimbris hampn aflade Eedh och wann Buurskap, med borgerlig frijheetz åtniutande åthminstone utj 6 åhr här byyaman att wara, ock allan Stadz Rätt oppehålla effter som Lag 15 Cap: R B Stadslag förmääler, ock det som han ock behörigt dimmissions ock afskiedzpaß nu oppwijste ifrån bemte Stad under Borgmester N: Si landers och Rådman Mörckz nampn jempte Stadsens Sigill honom meddeelat de dato den 16 Aug: 1697, gångandes Rådman grönfält för honom i detta fall utj Caution, jempte han 5 Dr Smtt nu straxt i buurgiäld Ehrlade, dher Emoot honom vndantagandes Cronones Räntor, 2ne åhrs frij- heet bewilliades. Med vänlig hälsning dennis
  SVAR 2015-02-03 14:03

Olof Jönsson före detta borgare i Simrishamn avlade ed och vann burskap, med borgerligt frihetsåtnjutande åtminstone i 6 år och blev borgare i Vimmerby.  Han uppvisade uppsägnings- och avskedspass från Simrishamn undertecknat av borgmästare N. Silander och rådman Mörks och med sigill. Rådman Grönfält gick i borgen för honom,  och han betalde 5 Riksdaler Silvermynt för burgälden (tillståndet), och han skulle slippa  betala kronans räntor i två år.

Den som hade blivit borgare i en viss stad och alltså hade vunnit burskap där, hade vissa lagstadgade rättigheter såsom rätt att bedriva näringsverksamhet , hantverk eller handel men även skyldigheter, som att betala  skatt, delta i brandvakthållning och upplåta husrum åt soldater.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies