genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Dristig, Jöns, Långaröd, 17622013-02-23 14:02

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=43698
2013-02-21 08:37 

Skulle behöva hjälp att tyda denna skilsmässohandling från 1762.
Finns det någon som har lätt att läsa vore jag tacksam för hjälp.
Färs-häradsrätt-FIIa-5-1759-1763-Bild-316.jpg

Klicka för en större bild

2013-02-21_Faers-haeradsraett-FIIa-5-1759-1763-Bild-316.jpg
  SVAR 2013-02-21 13:58

Kenneth !

År 1762 den 23 juni blev uppå Ryttaren manhaftig Jöns Dristigs anhållan genom brev ifrån Pommern till Inspectoren och Kronolänsmannen Busch, daterat den 28 maj nästledne laga boskillnad förrättad på Skepparöds Ryttarehus emellan bemälta Ryttaren och dess hustru Hanna Philipsdotter, som för otrohet i äktenskapet, enligt Färs Härads Lofl. Tingsrätts utslag den 18 juni nästförveckna lagligen ifrån dess man skild blivit. Vid vilket tillfälle Inspectoren och Kronolänsmannen Välbetrodde J. F. Busch å Dristigs vägnar var tillstädes men Hanna själv närvarande, påmintes att redeligen uppgiva egendomen, var efter densamma angavs ut av Nämndemännen Ola Svensson och Jöns Nilsson i Långaröd, värderades på sätt som följer.

Detta måste även ha behandlats av Domkapitlet i Lund. Där kan du få utförligare uppgifter om vad som hänt. Ingen skillnad i äktenskapet kunde genomföras utan DK medgivande

Bengt
  SVAR 2013-02-21 14:01

År 1762 den 23, juni blef uppå ryttaren
manhaftig Jöns Dristigs anhållan genom
bref ifrån Pommern till inspeitoren vid Crones
länsmannen Busch, daterad den 28, maj
........ laga boskillnad förättad på Skäp
peröds ryttarhus emellan anmälte ryttaren
och dess hustru Hanna Philipsdotter, som för
otrohet i ägtenskapet enligt färs härads
.... tingsrätts ..... den 18, juni ......
........ lagligen ifrån .... .. ... befarit
vid ....... tilfälle inspeitoren och crones
länsmannen välbetrodda J.J. Busch, å
Dristigs vägnar, var ........ ...... genom
..... .............påmintas af .........
upgifna egendommen ........ ...........
... ....... och af värderingsmännen Ola
Svensson och jöns Nilsson i Långaröd värd
erats på sätt som följer.


någon som kan fylla i och kanske ändra?
  SVAR 2013-02-21 14:20

Tack Bengt!
Du hann precis före mitt eget försök.
Jag får försöka hitta något i DK.
  SVAR 2013-02-21 16:25

Hej igen Bengt! (eller någon annan kunnig)
Jag hittade ett dokument på DK. som inte var lättare (för mig)
att tyda än det förra, så jag hade blivit tacksam för lite mer hjälp!


http://nad.riksarkivet.se/BildVisning/C0074353_00252
Domkapitlets i Lund arkiv, Protokoll Huvudserie, SE/LLA/13550/A I/39 (1762), bildid: C0074353_00252

Klicka för en större bild

2013-02-21_1.jpg
  SVAR 2013-02-21 17:12

Kenneth !

likaledes inställde sig ägtefolken Ryttaren Jöns Dristig och dess hustru Hanna Philipsdotter angående skillnad i deras ägtenskap förmedelst det av den senare under den förries bortovarande å Pommern begångien enfalt hor, då Consistorium förestälte Ryttaren Dristig om han ej skulle vilja förlåta denna sin hustru Hanna Philipsdotter dess begångna brott och taga henne åter till godo, men som han ej villa sig här til beqväma. Ty fant Consistorium billigt at dem lagligen åtskilja och behörigt skiljobref meddela.

Finns det inte någon rannsakning i målet ? var, varför och med vem ?
Det brukar vara så utförligt och omständigt när DK är inblandat
Jag tror att rannsakningen skett tidigare. Det du återgivit ovan är endast skiljobrevet, att Jöns och Hanna är fria och lediga att gifta om sig.

Bengt
  SVAR 2013-02-21 18:52

Bengt!
Du kan tydligen det här, Jag hittade mer!
Vill du hjälpa mig lite till så tror jag att jag
fått koll på vad som hände min förfader Jöns.
Resten kommer i 2 delar.
Här är del 1.

Klicka för en större bild

2013-02-21_1.jpg
  SVAR 2013-02-21 18:53

Bengt!
Här kommer slutklämmen!
del 2.


Klicka för en större bild

2013-02-21_4.jpg
  SVAR 2013-02-21 19:21

Kenneth !

Utdrag av domboken hållen vid Färs härads laga sommarting uti Siöbo den 18 juni 1762.

Sedan hustru Hanna Philipsdotter vid senaste ting för begångit enfalt hor blivit lagligen ansedd haver dess man Ryttaren vid Lif Compagniet och Södra Skånska Ryttare Regementet Jöns Dristig genom Inspectoren och Cronolänsmannen Välbetrodde Joh: Fr: Busch efter företedd bevittnad fullmakt anhållit om laga skillnad från denna dess otrogna hustru samt tillika låter ingiva Herr Regements Pastoren Claes Kocks bevittnande om sitt Gudfruktiga, sediga och anständiga levnadssätt under förevarande fälttåg; hvilket övervägandes och alldenstund XIII. Cap 1 § Giftermåls Balken sökandens begäran medgiver förden

Bengt
  SVAR 2013-02-21 19:30

och i stöd därav prövar häradsrätten rättvist att Ryttaren Jönns Dristig och dess hustru Hanna Philipsdotter emellan till ägtenskaps skillnad dömma, varmed den senare hälften av sin giftorätt i boet förvärkat, dock tillkommer det Dristig att till vederbörligt skiljobref ermånda sig hos det vördiga Domkapitlet i Lund anmäla Ut Supra.
På Tingsrättens vägnar ? Lillienberg

Det har inte framgått med vem Hanna haft umgänge

Bengt
  SVAR 2013-02-23 12:38

Bengt!
Det verkar inte som om Färs häradsrätts dombok för 1762 är avfotograferad, så längre kommer jag nog inte för tillfället.
Däremot hittade jag i fortsättningen på bouppteckningen efter skilsmässan en ledtråd till Jöns Dristigs härkomst.
I sista stycket står det:
Som öfriga egendomar tillkommer Jöns Dristig ..........   ...... moder Elna Jönsdotter i Lilla Långaröd
.................................
Jag missar ett par ord där, men det borde väl vara jöns moder det rör sig om. I början på texten nämns ``Hannas moder``
Färs-häradsrätt-FIIa-5-1759-1763-Bild-317

Klicka för en större bild

2013-02-23_1.jpg
  SVAR 2013-02-23 14:02

Kenneth !

Varefter anmälte sig Hannas moder till återbekommande, av den hemfölgd, som Dristig vid inträdet i äktenskap med dess dotter erhållit men giver icke tillkänna huru stor den varit eller varutinnan den bestått, utan förmäler sig vilja med ytterligare påstående varutinnan hava anstånd till dess Dristig hemkommer, förbehållande sig att då den samma lagligen återsöka, så vida vänlig förening ej skulle kunna träffas, vilket ... uppå begäran här antecknas.
Emedan boet icke är med någon skuld besvärad, komma allenast följande som kostnader därav att utaggas, nembl:
arvode för denna förrättning utsättas efter vederbörandes beviljande till 6 Dr vartill utläggas
1 kopparpanna 4 Dr, 1 målat hörnskåp 2 Dr
till steenplat papper 4 2/3 / öre vartill utläggas en smör bötta 6 öre
Till nämndemännen beviljas för deras besvär 2 Dr, vartill utläggas tvänne gamla kistor
Av behållningen 199 Dr 27 1/3 öre Smt, tillkommer Hanna enligt X.2.§ XIII Cap 1 § Giftermålsbalken såsom den der förvärkat hälften, av sin giftorätt i boet, allenast 1/6 del av den behållna inventarie summan, eller 33 Dr 10 öre Smt, vartill utläggas
1 blackig ko 31
1 järngryta 3 Dr derav 2,10
giver från sig 22 öre smt

Den övriga egendomen tillkommer Jöns Dristig, vilken dess moder Elna Jönsdotter i Lilla Långaröd under förvar tager och bör därföre vara ansvarig till dess sons hemkomst samt då den samma honom till avvara

sålunda vara upptecknat, värderat och ... betygar Ut Supra, såsom tillförordnad skiftesman ... Eneroth, såsom värderingsmän Ola OS Svensson i Långaröd, Jöns Nilsson, Såsom närvarande å Ryttaren Jöns Dristigs vägnar och uppå dess anmodan underskrivit I.Fr.Busch

Hannas mor nämns inte med namn däremot är Jöns moder Elna Jönsdotter

Bengt
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies