genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]-, -, Gylle, 17542011-02-27 23:23

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=26290
2011-02-25 16:53 

Hittade i vigselboken för Gylle 1689 - 1801 eller GID 1234.25.14900 " Märkliga händelser"
som ibland präster skrev  och som kan vara rolig läsning men den här sidan kan jag inte läsa.
Skulle vara tacksam för läshjälp.
Eira i Sösdala
  SVAR 2011-02-25 19:52

Jag kan inte heller läsa texten men kan tala om för den som vill försöka att i AD online finns texten i Gylle CI:1  bild 123, sid.126.
Hälsningar
Sven-Olle
  SVAR 2011-02-26 17:10

Tacksam för det du gjort, Ronny, men skulle bli jätteglad om jag får uttytt hela sidan, alltså från " Anno 1730......
Hälsningar
Eira i Sösdala
  SVAR 2011-02-27 18:14

Hej igen Eira
Här kommer texten, har kursivat några otydliga ord, tror dock att jag fått
med det mesta.
Mvh Ronny

Gylle CI:1 AD 123 sida 126.

Ao 1669. Utj S: Kyrkioherdens H: Nils Suensson Kierulfa tijdet 1669 blef
byens Prestegård totaliter upbrändt tillika med ehn hustru som woro på den
(Det står något oläsligt i övre högra hörnet "från" m.m.).

Anno 1730 Caroli dag ell: d 28 Januarij emellan Klock: 7 och 8tta om
Morgonen uptändes eld uti Prästegården i Gylle som hel ock hållen innan
några timmars tijd aldeles blef nedlagdt i asko, jempte Prästegården
upbräntes ock Klockarens, samt Pål Jönsens gård samma morgon. Prästegården
lät dåwarande Pastor Sal. Jacob Klingerberg med stor möda ock egen Kåstnad
utj sin ålderdom wäl upbyggia så att alla efterkommande hafwa orsak att med
tacksamhet ihågkommen som (oläsl).

Ao 1655 war Pesten då 84 Menniskor utj denna Sochn dödde.

Ao 1657 dödde äfwen ock många Menniskor i Denna försambling. Se på Gylle
Altare.

Ao 1711 Wiste sig åter Pesten här i landet då många Menniskior bortdödde.

NB Ao 1300 war den Stora Fädöden som mäst borttog alla Boskap i landet under
Konung Eric Menved.

Ao 1722 och 1723 dödde en stor dehl af Boskapen i Landet.

Ao 1746 Men Martij et Aprilis grasserade en stor fädöd så et uti Gylle By
blefwo utaf 24 stycken Kreatur 2nne qvare: Nembl: en Stut och en qviga.

NB. NB i samma åhr dödde i d n r Fäsiukan i verlden 39 584 Kreatur.

Ao 1747 d 9 Julij Maria Besökelses dag hende den olyckan att en gammal dräng
Malenas Bror wijd Nampn Hans Christensen Kom löpandes ifrån Simlinge hwarest
han bode till KyrkioKiöpinge och sedan han warit wijd Kyrkian och hållen
prädikan påhördt begaf han sig i fullan språng till hafwet och dränkte sig
öster för Serresiö.

Samma åhr d: 13 Augusti timmade herden Johan Månsson i Gylle dhen olyckan
att då han om morgonen skulle för Bonden Nils Knutsson hämpta ett lass hafre
ofwan för Rempas skenade hästarna med honom så att han blef straxt död.
Hörsamma Prädikarens ord: Menniskian wet icke sin lijdande.

Ao 1749 d: 29 septembris festo Michaelis är husmannen Ola Andersson ifrån
Mellankiöpinge sedan han om eftermiddagen warit i Trälleborg och om aftonen
skulle gått tillbakahem, falder sig till döds öfwer en dikesgrop hvari han
låg framstupa.

Ao 1763 wid Michaelis tiden Gracerade Boskapssiukan här i Gylle at
mästadelen af Boskapen då blef död.

Ao 1768 wid Midsomars tiden Gracerade åtter Boskapssiukan hwar af många
Kreatur då blefwo döde.

Ao 1778d 16 Junij hände den olyckan at fääherden Påhl Johanssons hustru
Kierstina Hansdotter som wid Påsktiden flytta öfwer Gylle till Haglösa at
therstädes wackta fåår då ett starckt Slagewäder infall så at fåren foro
öfwer en flodgrop uti den så Kallade åmosen belägen mellan Haglösa och Stora
Slågarps ägor och uti en stor torfgraf och som hon då sökte at rädda de som
woro Komna i torfmåsen samt hindra de öfriga at ej Komma dit löp hela hopen
med wåld på henne at hon kom Hufwudstupa i grafwen som war wähl 4 a: 5
alnars djup med watn och dynga men blef af Slågarps herde och sin egen man
uptagen så fort det skie Kunde då hon redan war död och som de 2ne icke
Kunde bära henne af mosen emedan der war för djupt med watn och dynga måste
hennes egen man löpa till Haglösa efter flera folck som Kunde hiälpa honom
hustrun till land, också snart de fingo henne på tort land rulla de henne at
en hell hopp watn Kom från henne då hon fick lif igen men hade dock fåt så
mycket at hon d 19 derpå genom döden afled wid denna olyckeliga händelsesen
blef öfwer 40 st fåår utj torfmåsen omkomne.

Ao 1790 d 3 Septemb: timade en olyckshändelse at Rusthållaren Nils Nilsson i
Fierdingslöf war upfodradt at Skiutsa Kanoner från Klörup til Mallmö för
Kronans Räkning. då han kom til Östra Grefvie grenn full han iKull ock de
wänstra Canonjulet gick öfwer hans högra ben så det blef alldeles förkrossad
att han d 7 Ejusdem derpå dödde.

Ao 1791 D 16 octob: timade den olyckshändelsen at Mentalhemmans åboen Hans
Jönssons hustru Kierstena Rasmusdotter utj Fierdingslöf skole lyfta en gryta
af Elden som kokade, den ena foten slintade, ock hon föll backlänges iKull
ock hela den kokhetan wäldes öfwer hela hennes rygg. Thu nu alla möjligheter
nu wändes till hennes hjälp så dödde hon d 26 Ejusdem.
  SVAR 2011-02-27 19:19

Tack snälla Ronny för besväret. Jag blev jätteglad.   : - ))
Hälsningar
Eira i Sösdala
  SVAR 2011-02-27 19:42

Stort tack till Sven-Olle, som tipsade om Gylle i AD online
Eira i Sösdala

  SVAR 2011-02-27 19:48

Ronny!
otroligt intressant folklivsskildring!

Anders A
  SVAR 2011-02-27 22:08

Tackar för det. De där "Märkliga händelserna" som prästerna skrev ned är faktiskt väl värda att läsa. Kursiveringen försvann när jag kopierade in det här, tror inte att det betyder nåt, det var några enstaka ord som jag var/är osäker på. Måste nog se originalet för att kunna tyda dem.
  SVAR 2011-02-27 23:23

I Husförhörslängden för Västerstad, Östraby har prästen också skrivet" Märkeliga händelser i byen"
Eira
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies