genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Friis, Lars, Döderhult, 17202008-12-28 23:06

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=10796
2008-12-23 13:09 

Tolkningshjälp av följande bilder:

http://666kb.com/i/b4x5xwbayfsaw4vdp.jpg

http://666kb.com/i/b4x6bpkl975d51crh.jpg


  SVAR 2008-12-28 20:16

4 framlade för församlingen organisten Johan Lacander sin beswärsskrift att han inte kan betiäna sig af de husen som honom 1714 och 1717 åhrs Sochenstämmas Protocoll 6 och 7 bewilliadt äro, med begäran att derest han af samma hus sig icke kunde få betiena, han då på annor ort sin lycka skulle få försökia, och som iorden på hwilken husen stå är Crono och frälse sammanlagd, därföre framträdde på wälborne Hr Capitein von Hiertens wägnar såsom swarande Inspectoren Fageroth med påstående, det måtte husen till flychtingens mäster Lars Frijs tienst stå behåldne, men som befinnes att mäster Lars Friis till dessa husen ingen rätt äger utan är medelst Sahl. Kyrkioherdens och församblingens goda efterlåtande der uti inkommen; fördenskull som församblingens tillika med många andra gudälskande menniskior berömmerl. hafwa anwändt efter omkostnad till orgewerketz upbyggande; kan alltså församblingen ofvannemde organist intet ombära eller lös gifwa för den tienst han i Gudz huus till allas nöje kan wisa, såsom ock till församblingens barns underwisande i skrifwande och bokläsande; blef altså slutet och afgiort at organisten Johan Lacander efterlåtes betiena sig af husen så länge han tienstgiörande är efter förra Sochenstämmans protocoll, och Byggmästaren Lars Frijs utan någon gensägelse wara förplichtigad at lemna husen till organistens tienst, så snart han den fordrar och begärer.
  SVAR 2008-12-28 22:08

Tack för hjälpen!

Jag har en bild till:

Bilden kommer från Riksarkivet SVAR http://riksarkivet.se
 Klicka för en större bild

144541.jpg
  SVAR 2008-12-28 22:18

Sista orden blir jag inte klok på men annars nåt sånt här.

Blef beslutat att ett benhus skall upbyggas öfwer de dödas been
hwar till blef bewiljat Såge bräder af församlingens ledamötter
som Sågeqwarnar? ?????.

  SVAR 2008-12-28 22:22

"hafva"
  SVAR 2008-12-28 23:06


Jag tolkade "benhus"  till Lars Frijs men jag har mycket att lära i att läsa gamla skrifter.
Lars Friis med hustru Christina Ramberg var flykting från Nyland, Finland och som jag tolkar det hade blivit tilldelad bostad.
Men att han inte var ägare och därför inte kunde bo kvar. Han flyttar till Mörlunda och senare till Högsby som mjölnare men han
avlider i Kyrkeby Döderhult 1746.
Tack Anders för dina snabba svar, bilderna har legat ett år på anbytarforum.

Mvh/Kjell
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies